> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne > Odpowiedzialność właścicieli posesji za odśnieżanie chodników

Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

IV_luty_Odpowiedzailność właścicieli posesji za odśnieżanie chodników

16 lutego 2022

Odpowiedzialność właścicieli posesji za odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a konkretnie art. 5 ust. 1 ppkt. 4 - Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, przylegająca bezpośrednio do granicy nieruchomości. Zgodnie z prawem budowlanym za bezpieczny dla użytkowników stan chodników, odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Powyższe ustawodawstwo przesądziło, iż za czystość chodników położonych wzdłuż prywatnych nieruchomości odpowiada właściciel lub zarządca działki i to na jego "barkach" spoczywa dbanie o to, by chodnik znajdował się we właściwym stanie. Szczególne znaczenie czystość chodnika ma w okresie jesienno-zimowym, kiedy należy się liczyć z faktem jego oblodzenia, czy też zaśnieżenia, które może doprowadzić osobę korzystającą z chodnika np. do upadku, co może rodzić odpowiedzialność właściciela lub zarządcy nieruchomości, nie tylko na gruncie kodeksu cywilnego, ale i też kodeksu wykroczeń.

I tak zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego osoba poszkodowana w wyniku np. nieszczęśliwego upadku, który przydarzył się na chodniku przy posesji, gdzie przechodziła, może żądać od jej właściciela odszkodowania na zasadach ogólnych, ponieważ jak wynika z powołanego wyżej art. "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia." Tak więc właściciel nieruchomości przy której przebiega chodnik w przypadku wystąpienia zdarzenia w postaci kontuzji spowodowanej złym stanem chodnika musi liczyć się z odpowiedzialnością odszkodowawcza. Oczywiście istnieje z tego tytułu możliwość zabezpieczenie się przed tego typu odpowiedzialnością odszkodowawczą, poprzez zawarcie polisy ubezpieczonej z wybranym ubezpieczycielem świadczącym tego typu usługi.
Ponadto na gruncie kodeksu wykroczeń, a konkretnie art. 117, jeżeli właściciel lub zarządca nieruchomości, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, (w tym przypadku, to też dotyczy chodnika) nie wykonuje swoich obowiązków, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.
Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.
Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content