> Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne > Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków.

Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne

Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków - artykuł prawny 2023

20 grudnia 2023

Obowiązek alimentacyjny: rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców, małżonków.

Przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego zostały uregulowane przede wszystkim w art. 129 – 1441 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powyższe normy w sposób kompleksowy opisują to zagadnienie, określając przede wszystkim zobowiązanych i uprawnionych z tytułu alimentów, ich zakres oraz sposób dochodzenia przed sądem.

Podstawową kwestią jest zdefiniowanie obowiązku alimentacyjnego. Jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę możliwości także środków wychowania na rzecz uprawnionego. Środki utrzymania mogą być dostarczane w formie finansowej, ale niewykluczone jest także ich spełnianie w naturze, np. poprzez zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych czy specjalistycznej opieki medycznej. Jeżeli chodzi o środki wychowania, mogą one zostać zaspokojone w wyniku zakupów odpowiednich dóbr (odzież, bilety do miejsc rozrywki, materiały edukacyjne), jak również polegać mogą na osobistych staraniach zobligowanego – pomoc w opiece, dbanie o rozwój intelektualny uprawnionego, gotowanie posiłków. Warto zaznaczyć, że alimenty w tej postaci dotyczą właściwie tylko małoletniego dziecka lub osoby niepełnosprawnej.

Warto zauważyć, że wysokość alimentów zależy od dwóch czynników.
Po pierwsze, potrzeby powinny spełniać wymóg „usprawiedliwionych”. Co to oznacza w praktyce? Przyjmuje się, że owe potrzeby nie powinny wykraczać poza przeciętny, przyjęty w danym czasie i środowisku zakres. Kluczowe dla ich określenia jest dotychczasowy poziom stopy życiowej uprawnionego. Drugim czynnikiem są zarobkowe możliwości zobligowanego. Oczywistym jest, że dziecko milionera będzie mogła się ubiegać o znacznie wyższe alimenty niż osoba wychowująca się w rodzinie, w której jedynym dochodem jest renta z tytułu niezdolności do pracy jednego z domowników.

No właśnie, zazwyczaj przeciętny człowiek kojarzy hasło „alimenty” z obowiązkiem na rzecz dziecka. I słusznie, bowiem zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W rzeczywistości jest to najczęstsza sytuacja, ale niejedyna.

Również dzieci są zobowiązane w niektórych przypadkach do świadczeń na rzecz rodziców. Jakie okoliczności muszą wystąpić? Opisane zostały one w § 2 tego samego artykułu. Stanowi on, że poza wypadkiem z § 1 uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Wynika z tego, że rodzice mogą ubiegać się o alimenty od swoich dzieci tylko wówczas, kiedy znajdują się w niedostatku (nie mogą zaspokoić swych podstawowych potrzeb życiowych), a ich potomstwo ma ustabilizowaną, korzystniejszą od nich kondycję finansową. Co więcej, ów niedostatek nie może być wynikiem zawinionych działań rodziców – jeżeli powstał on wskutek hazardu, pijaństwa, a nawet lenistwa, to dziecko może się skutecznie przed takim żądaniem obronić.

Trzecią najczęściej spotykaną sytuacją jest alimentacja pomiędzy byłymi małżonkami. Może się o nie ubiegać ten, który nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego i który jednocześnie znajduje się w niedostatku. W przypadku, kiedy to jeden z małżonków jest wyłącznie winny, wówczas drugi z nich może ubiegać się alimenty bez spełnienia drugiej z przesłanek. Nie musi więc znajdować się w owym niedostatku, wystarczy, że nastąpi istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Powyższe sytuacje należą do najczęstszych występujących w praktyce sądowej. Niemniej jednak jest to temat niezmiernie szeroki, wymagający dogłębnej analizy każdego przepisu kodeksu. Stany faktyczne są nieraz tak zagmatwane, że trudno jest w przekonujący sposób ustalić przede wszystkim wysokość zobowiązań alimentacyjnych. Dlatego, jeżeli na horyzoncie Twojej życiowej ścieżki pojawił się ten problem, to nie zwlekaj i skontaktuj się z prawnikami dyżurującymi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dostępnej na terenie całej Polski.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
-
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:
- telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,
- on-line: za pośrednictwem strony zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content