> Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne > Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne

Artkuły prawne - OPS grafiki 1200x800px na www

23 maja 2023

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej jest zapewniana przez Państwo dla każdego obywatela będącego w takiej potrzebie. Aby jednak nie dochodziło do przekraczania w sposób świadomy dobroci przepisów prawa - muszą istnieć pewne ramy udzielanej pomocy. Ramy te, to przede wszystkim warunki dochodowe i bytowe potencjalnych klientów MOPS-ów, GOPS-ów, czy PCPR-ów.

W naszych praktykach prowadzonych w punktach nieodpłatnej pomocy spotykamy się z osobami mniej lub bardziej wymagającymi pomocy. Najczęściej chodzi o właściwe wskazanie ścieżki, dzięki której dana osoba później sama stara się o uzyskanie stosownej dla niej pomocy. Zdarzają się jednak i osoby, które nie są w stanie samodzielnie sporządzić stosowny wniosek, czy też pismo, albo nawet nie wiedzą, że można starać się o konkretną pomoc przez co wpadają w jeszcze większe zadłużenia finansowe, a niejednokrotnie i zdrowotne, bo nie realizują recept jakie im przepisują lekarze. Wiedza o tym, że mogą uzyskać pomoc w takiej sytuacji z pewnością pomogłaby im w egzystencji, jak również „komforcie psychicznym”, gdyż mają możliwość, a zarazem nadzieję na to, że sytuacja w której się znajdują może się odwrócić. Aby móc w pełni pomóc petentowi, który poszukuje pomocy w zakresie pomocy społecznej musimy my jako doradcy znać dobrze narzędzie jakim jest Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 2268 Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej, wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
W dokumencie tym mamy określone świadczenie z pomocy społecznej o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

W art. 36 tejże ustawy w punkcie 2 mamy wymienione rodzaje świadczeń niepieniężnych. Należą do nich:

a) praca socjalna. Kto może ubiegać się o taką pomoc? Sprawa oczywista - osoby będące w kryzysie, bowiem jest to pomoc mająca wzmocnić poczucie wartości osoby będącej w kryzysie, aż do usamodzielnienia się w życiu codziennym. Tutaj decydujące zdanie i pomoc wykazują pracownicy socjalni poprzez opracowanie planu pomocy i zakresu pomocy dla konkretnej osoby, czy też rodziny. Ta pomoc wymaga zawarcia tzw. kontraktu, który ma na celu uświadomienie osobom chcącym skorzystać z tego rodzaju pomocy, iż oprócz pomocy jaką otrzymają będą mieć też pewne obowiązki. Chodzi o to, aby takie osoby otrzymywały pomoc, ale i same wykazywały pewną inicjatywę co w perspektywie przyszłości może im pomóc się usamodzielnić.

b) bilet kredytowany. Bilet kredytowany jest to forma pomocy zasiłku celowego. Bilet taki wydaje się osobie zainteresowanej na przejazd w określone miejsce w klasie „2” w liniach „Przewozów Regionalnych”. Uzyskanie takiego biletu nie jest wymagane w uzyskaniu decyzji administracyjnej. Również w przypadku odmowy nie jest wymagane sporządzenie wywiadu środowiskowego.

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki takie są przydzielane osobom bezrobotnym, bezdomnym aby mogły korzystać z bezpłatnej pomocy medycznej. Również taką pomoc mogą uzyskać osoby pobierające zasiłek stały, a nie są objęte ubezpieczeniem z innego tytułu składkowego.

d) składki na ubezpieczenia społeczne. Taki rodzaj pomocy jest kierowany między innymi do osób, które mają np. dziecko bądź inną osobę na utrzymaniu w związku z jego niepełnosprawnością i same rezygnują z pracy zawodowej.

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie. Pomoc taka ma postać np. wypożyczenie maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój zawodowy osoby zainteresowanej/

f) sprawienie pogrzebu. Jest to rodzaj pomocy dla osób, które nie miały świadczeń emerytalno – rentowych inaczej mówiąc nigdy nie pracowały i nie mają możliwości pochówku osoby zmarłej, a im bliskiej. Pochówek odbywa się na koszt gminy zgodnie z zachowaniem obrządku religijnego w jakim był zmarły. Jeżeli zasiłek pogrzebowy był wypłacony rodzinie a ta nie zajęła się pogrzebem wówczas zasiłek ten podlega zwrotowi do gminy jako spłata kosztów pogrzebu.

g) poradnictwo specjalistyczne. Poradnictwo przysługuje każdej osobie bądź rodzinie bez względu na uzyskiwany dochód. Są to: pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinne i poradnictwo prawne. W dużym zakresie taką pomoc można uzyskać od pracownika socjalnego. Często pracownik socjalny chcąc pomóc rodzinie w kryzysie korzysta z dodatkowego narzędzia w postaci „asystenta rodziny”.

h) interwencja kryzysowa. Taki rodzaj pomocy przysługuje każdej osobie w kryzysie bez względu na posiadany dochód. Celem takiej pomocy jest status późniejszy osoby, która z niesamodzielności stanie się osobą samodzielną i umiejącą żyć w społeczeństwie.

i) schronienie. Osoby bezdomne mają możliwość skorzystania z tzw. noclegowni bądź lokalu chronionego. Lokal chroniony w większości przypadków jest przydzielany rodzinom z przemocą domową.

j) posiłek. Osoby bezdomne i bezrobotne mają możliwość uzyskania posiłku ciepłego, dwudaniowego zgodnie z udzielonym przydziałem dla osób wspólnie zamieszkujących, a będących w kryzysie.

k) niezbędne ubranie. Zapewnienie podstawowego ubrania do egzystencji w określonej porze roku.

l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy. Ten rodzaj pomocy jest kierowany do osób obłożnie chorych, bądź niesamodzielnych życiowo. Pomoc ta jest udzielana w przypadku gdy rodzina mimo, że jest - to nie ma możliwości pomocy osobie chorej.

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia. Świadczenie to jest przewidziane dla osób, których dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł miesięcznie dla osoby samotnej i 600,00 zł dla osób wspólnie zamieszkujących.

n) mieszkanie chronione. Są to mieszkania dla osób, które uczą się samodzielności i życia społecznego oraz zawodowego.

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. Pobyt w placówce opiekuńczej typu DPS jest dla osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są samodzielne i potrzebna im jest stała pomoc osób trzecich. Taka pomoc jest również dla osób mających rodzinę, ale nie mogących sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną. W przypadku osoby samotnej bądź bez rodziny - opłatę ponosi gmina. Jeżeli natomiast jest ktoś z rodziny wówczas w miarę ich możliwości pomoc w postaci DPS jest odpłatna i rodzina będzie zobowiązana do partycypowania w kosztach utrzymania takiej osoby w DPS. Jest też możliwość wystąpienia o zwolnienie z ponoszenia kosztów pobytu takiej osoby w DPS.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
-
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:
- telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,
- on-line: za pośrednictwem strony zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content