> Edukacja prawna 2024 - artykuły tematyczne > Pomoc ofiarom przestępstw, świadkom i ich najbliższym

Edukacja prawna 2024 - artykuły tematyczne

Ofiary przestępstw - formy pomocy i wsparcia dla pokrzywdzonych. Na zdjęciu kobieta, której próbują wyrwać torebkę z rąk.

22 lutego 2024

Pomoc ofiarom przestępstw, świadkom i osobom najbliższym

Zadaniem państwa jest ochrona obywateli, zapobieganie przestępstwom oraz świadczenie pomocy i sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Gdy przestępstwo już się wydarzy, istotne jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym jego skutkami. Pokrzywdzeni często doświadczają negatywnych konsekwencji fizycznych, emocjonalnych i finansowych, dlatego ważne jest, aby mieli dostęp do informacji i wsparcia w zakresie swoich praw i obowiązków. Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, są miejscem, gdzie mogą otrzymać niezbędną pomoc

 

DLA KOGO?

Pomoc jest przeznaczona dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, ich bliskich (np. członków rodziny) oraz świadków i innych osób im najbliższych. W przypadku tych ostatnich, dostępne formy pomocy mogą być jednak ograniczone.

Z pomocy może skorzystać osoba pokrzywdzona takim przestępstwem jak, np.:

 • przeciwko mieniu – np. kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo,
 • przeciwko rodzinie i opiece – np. znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie,
 • przeciwko wolności – np. pogróżki, stalking (uporczywe nękanie), handel ludźmi, uwięzienie,
 • przeciwko życiu i zdrowiu – np. uszkodzenie ciała, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie,
 • seksualne – np. gwałt, kazirodztwo, zachowania seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, molestowanie seksualne,
 • przemoc domowa – np.:
  • fizyczna, w tym bicie, popychanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, głodzenie,
  • psychiczna, w tym wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, wymuszanie określonych zachowań, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu,
  • wypadki komunikacyjne – na przykład wypadek drogowy lub katastrofa komunikacyjna.

FORMY POMOCY

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Zakres pomocy udzielanej uprawnionym osobom obejmuje:

 • pomoc prawną
 • mediację
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc psychiatryczną
 • doradztwo pierwszego kontaktu
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 • finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych,
  w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 • finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia
 • finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całej Polski funkcjonuje obecnie 16 ośrodków, ale 305 miejsc świadczenia pomocy. Wykaz ośrodków można znaleźć w wyszukiwarce na stronie Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ POMOC?

Na miejscu, osoba, która chce skorzystać z pomocy, zostanie poproszona o wypełnienie wniosku  o udzielenie pomocy oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku – przeprowadzony zostanie wywiad w celu uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem.

W celu uzyskania pomocy należy okazać dokument potwierdzający tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację.

W przypadku pomocy prawnej – wskazane jest przygotowanie dokumentów z sądu, policji, prokuratury (o ile pokrzywdzony je posiada), w szczególności dokumenty, które określają terminy w postępowaniu sądowym.

INFOLINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

W ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem  - oprócz darmowej pomocy specjalistycznej i materialnej – działa także całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem  - pod numerem telefonu +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim),

mail info@numersos.pl.

Więcej informacji dostępnych jest a stronie Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/


POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ? SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH PORAD W PUNKTACH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!


Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:

- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:

telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,

on-line: za pośrednictwem strony zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content