> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne > Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

III_luty_Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej_grafika

14 lutego 2022

Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jedną z formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest prowadzenie tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej, a zatem jako osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą pod określoną firmą, a co ujęte jest w rejestrze CEIDG (tj. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej). W przypadku prowadzenia tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej, jednym z obowiązków jest niewątpliwie oprowadzanie właściwych podatków, tj. chociażby podatku od towarów i usług (podatek VAT), a także podatku dochodowego od osób fizycznych oraz oczywiście i pozostałych, stosownych podatków, zależnie od rodzaju podjętej działalności gospodarczej.

Niewątpliwie jednak najistotniejszym podatkiem jest podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek PIT), a jego wysokość w przeważającej części zależna jest od wyboru jego formy (tj. formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych).

W tym miejscu niewątpliwie trzeba także zauważyć, iż formy te zmieniły się w zw. z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2022 r. tzw. Polskiego Ładu, a zatem obszernej nowelizacji wielu ustaw podatkowych.
Otóż, pierwszą z dopuszczalnych obecnie form opodatkowania przychodów jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, która została uregulowana w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Forma ta jest podstawową formą opodatkowania, co oznacza, że gdy podatnik nie wybierze innej formy, dochody osiągane przez niego z pozarolniczej działalności gospodarczej, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. po zsumowaniu z dochodami z innych źródeł i z uwzględnieniem 17% stawki odnoszonej do podstawy obliczenia stanowiącej nieco pomniejszoną (m.in. o składki na ubezpieczenie społeczne) sumę dochodów, czyli sumę różnic między przychodem a kosztami jego uzyskania. Jednak, gdy suma dochodów przekroczy 120 000 zł, wówczas nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana według 32% stawki, a gdy suma ta nie przekroczy 30 000 zł nie będzie podlegała opodatkowaniu wcale.

Alternatywą dla powyższej formy opodatkowania jest tzw. podatek liniowy, tj. stawka podatkowa, która zawsze będzie wynosić 19%, a która odnosić się będzie tylko i wyłącznie do dochodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co istotne, podatek taki nie podlega zsumowaniu z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Powyższe oznacza więc, iż taka forma opodatkowania jest opłacalna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod określoną firmą, które to osoby w 2022 r. osiągnął dochód na poziomie wyższym niż 135 090,00 zł. Zasadność skorzystania z takiego rozwiązania wynika nie tylko z faktu podwyższenia drugiego progu podatkowego z 85 528,00 zł do 120 000,00 zł, ale również ze zmian związanych z wymierzaniem składki zdrowotnej.

Ostatnią – na chwilę obecną – dopuszczalną formą opodatkowania, którą mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące tzw. jednoosobowe działalności gospodarcze jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który z kolei uregulowano w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przy wyborze takiej formy opodatkowania istotnym jest fakt, iż podstawę opodatkowania stanowi przychód, w zw. z tym nie ma możliwości obniżenia go o koszty jego uzyskania – jest to bez wątpienia opłacalna forma opodatkowania w przypadku wystąpienia sytuacji, w której koszty nie są duże w odniesieniu do uzyskanego przychodu.
W tym miejscu należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie osoby prowadzące tzw. jednoosobowe działalności gospodarcze mogą skorzystać z formy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, albowiem, m.in. z opodatkowania w tej formie nie mogą skorzystać przedsiębiorcy uzyskujący przychody z prowadzenia aptek, kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych – a co wynika bezpośrednio z treści poszczególnych przepisów zawartych w w/w akcie prawnym. Dodatkowo, co również istotne, stawka „ryczałtu” jest zmienna, albowiem jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i może wynosić odpowiednio: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 15% albo 17%.

Wreszcie, tytułem jedynie zasygnalizowania, warto także wspomnieć, że formą opodatkowania, której od początku 2022 r. nie mogą już wybrać prowadzący tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, jest karta podatkowa, co nie oznacza, iż z takiej formy opodatkowania nie korzystają dalej przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej możliwości przed 01.2022 r.
Otóż, karta podatkowa charakteryzuje się tym, iż nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, a podatnicy opłacają stałą kwotę podatku, która nie uwzględnia osiągniętych przychodów, a jedynie rodzaj i wielkość prowadzonej działalności. Z karty podatkowej (zgodnie z art 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podatnik, który rozlicza się na podstawie karty podatkowej nie może jednak prowadzić równocześnie innej pozarolniczej działalności gospodarczej, ani korzystać z usług osób, których nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy usług specjalistycznych), a także jego małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.
Niezależnie od powyższego, podkreślić należy również, iż karta podatkowa dotyczyć może tylko wyłącznie określonych rodzajów działalności , m.in.: działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej, w zakresie handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi, usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, itd. (dokładny wykaz znajduje się w w/w akcie prawnym).

Podsumowując, wybór formy opodatkowania przychodów w zw. z prowadzeniem tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej powinien być uzależniony od ich wysokości, a przede wszystkim, od wysokości kosztów ich uzyskania, a także rodzaju działalności, przy czym należy mieć również na uwadze, iż tego wyboru należy dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy w roku podatkowym przychód, lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód uzyskano w grudniu roku podatkowego.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.
Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.
Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content