> Aktualności > Cesja wierzytelności

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20200917_cesja_wierzytelnosci_main

17 września 2020

Cesja wierzytelności

Zaległości w spłatach należności finansowych to codzienność. Zaciągnięte chwilówki, wysoko oprocentowany kredyt mieszkaniowy, nieopłacone opłaty za media rodzą negatywne skutki prawne nie tylko dla dłużnika, ale również dla wierzyciela. Cesja wierzytelności staję się rozwiązaniem na odzyskanie płynności finansowej.

Słowo cesja pochodzi z łaciny (cessio) i oznacza ustąpienie. Cesja wierzytelności to umowa cywilnoprawna, której skutkiem jest zmiana wierzyciela. W myśl art. 509 Kodeksu cywilnego, wierzyciel ma prawo bez wiedzy dłużnika przekazać dług i prawa do dochodzenia roszczeń bez wiedzy konsumenta, jeżeli nie zastrzeżono inaczej we wcześniejszej umowie. Podmiotami występującymi w procesie przeniesienia wierzytelności jest cedent i cesjonariusz. Cedent to osoba, która zbywa dług, natomiast cesjonariusz to osoba, która wstępuje w prawa poprzedniego wierzyciela stając się nowym właścicielem praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Często praktyką w obrocie gospodarczym jest stosowanie przelewu wierzytelności. Sprzedaż długu przez przedsiębiorcę stanowi jeden ze sposobów odzyskania płynności finansowej. W przypadku, gdy konsument zalega z płatnością zobowiązań lub stał się niewypłacalny, wierzyciel może przenieść wierzytelność np. na firmę windykacyjną. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność zgodna z normami prawa.
W praktyce przedmiotem sprzedaży są przede wszystkim należności stwierdzone orzeczeniami sądów np. nakazem zapłaty.

Do przeniesienia wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika, wystarczy jedynie zawiadomienie
o dokonanej transakcji. Zawiadomienia można dokonać pisemnie, jak również ustnie. Ważnym jest, aby
z treści zawiadomienia wynikało, iż dotychczasowy wierzyciel jest zbywcą i wierzytelność została przeniesiona na nowego nabywcę. Niepowiadomienie dłużnika nie powoduje nieważności umowy przelewu, a jedynie może stworzyć negatywne skutki dla nabywcy wierzytelności. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy dłużnik o cesji nie wiedział i uregulował dług dotychczasowemu wierzycielowi. Nabywca wierzytelności nie może żądać zapłaty od dłużnika, natomiast powinien się zgłosić do dotychczasowego wierzyciela
i od niego wymagać przekazania należności. Podkreślenia więc wymaga, że dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przeniesieniu wierzytelności, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

W przypadku, gdy wierzyciel dokonuje przeniesienia wierzytelności, może przekazać firmie windykacyjnej wszystkie dane osobowe dłużnika. Jest to podyktowane tym, że cesja wierzytelności wiąże się z dochodzeniem roszczenia. Przeniesienie wierzytelności staje się skuteczne po zawarciu umowy między dotychczasowym wierzycielem a firmą windykacyjną. W umowie powinna być m.in. opisana wierzytelność, która ma być przedmiotem cesji, określony stosunek prawny z jakiego wynika oraz klauzula związana
z zawiadomieniem dłużnika. Powyższa umowa jest umową o podwójnym skutku i może zostać dokonana w drodze sprzedaży, zmiany czy darowizny, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej bądź strony umowy postanowiły inaczej.

Należy pamiętać, że cesja wierzytelności nie stoi w kontrze do art. 385 [3] pkt 5 Kodeksu cywilnego. Zgodnie
z powyższym przepisem za niedozwoloną klauzulę umowną należy uznać zapis, który pozwala kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta. Mimo, iż z powyższego wynika zakaz zmiany strony umowy bez zgody konsumenta, to dopuszcza się sprzedaż wymagalnego roszczenia firmie windykacyjnej, ponieważ jest to tylko jeden
z elementów zobowiązania.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content