> Aktualności > Kiedy współmałżonek nie będzie dziedziczył

Nieodpłatna pomoc prawna

dziedziczenie_01

25 września 2020

Kiedy współmałżonek nie będzie dziedziczył

Naczelną zasadą prawa spadkowego jest powołanie do dziedziczenia na podstawie ustawy małżonka spadkodawcy. W razie prawomocnego orzeczenia rozwodu dochodzi do wykluczenia małżonka z kręgu ustawowych spadkobierców. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku prawomocnego orzeczenie separacji. Małżonek nie dziedziczy również wówczas, gdy został pominięty w testamencie lub gdy zawarł umowę ze spadkodawcą o zrzeczeniu się dziedziczenia. 

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej, w której małżeństwo nie będzie wywoływało skutków w obszarze prawa spadkowego w związku ze śmiercią spadkodawcy. Dyrektywa art. 940 Kodeksu Cywilnego wskazuje, iż: „Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione”. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa rozwodowa była w toku lub zakończyła się, a nie uprawomocniła. W takiej sytuacji pomimo umorzenia sprawy, małżonek nie będzie dziedziczył.

Zasadą wynikającą z ustawowej kolejności powołania do spadku jest dziedziczenie po zmarłym spadkodawcy przez współmałżonka. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują, że w przypadku wspólnego dziedziczenia małżonka oraz innych członków rodziny, małżonek dziedziczy połowę spadku, a pozostała część podlega podziałowi między pozostałych spadkobierców. Małżonek może jeszcze za życia odsunąć partnera od dziedziczenia za pomocą testamentu. Aby wyłączyć małżonka od dziedziczenia należy nie tylko sporządzić testament, w którym małżonek nie zostanie powołany do dziedziczenia, ale również należy go wydziedziczyć, pozbawiając prawa do zachowku. Wydziedziczenie jest możliwe jeżeli małżonek wbrew woli spadkodawcy zachowuje się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuści się wobec spadkodawcy lub osób mu najbliższych umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności albo rażącej obrazy czci, uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Należy pamiętać, iż wpływ na dziedziczenie małżonków ma orzeczenie rozwodu lub separacji. Po uprawomocnieniu się wskazanego orzeczenia, eksmałżonkowie nie dziedziczą po sobie.

W praktyce zdarza się sytuacja, gdy po zainicjowaniu postępowanie w sprawie o rozwód lub separację,
a przed wydaniem prawomocnego wyroku umiera jeden ze współmałżonków. W takim przypadku wyłączenia małżonka od dziedziczenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczą razem z nim. Mowa tu o dyspozycji art. 940 Kodeksu cywilnego. Aby wyłączyć małżonka od dziedziczenia, konieczne jest wytoczenie powództwa w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia otwarcia spadku. Otwarcie spadku to zazwyczaj dzień śmierci spadkodawcy. Sąd wyłączy małżonka od dziedziczenia tylko wtedy, gdy spadkodawca za życia wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy swojego partnera, a dodatkowo żądanie to było uzasadnione.

 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content