> Zakres nieodpłatnej pomoc prawnej

Warto wiedzieć

grafika_pomoc_prawna_zakres_main_01

System nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działa w Polsce od 2016 roku i pozwala na dostęp do wybranych usług prawnych i poradniczych osobom, które ze względu na bariery finansowe mają takie możliwości ograniczone. Zakres i zasady pomocy reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Działające w każdym powiecie punkty nieodpłatnej pomocy od 2020 roku świadczą dodatkowo nieodpłatną mediację. W całym kraju działa ponad 1.500 punktów nieodpłatnej pomocy, których lokalizację znajdziesz na darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Zakres nieodpłatnej
pomocy prawnej

 • Informacja o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach.

 • Wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego.

 • Sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika.

 • Poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu.

 • Wsparcie w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej (pod warunkiem, że nie zatrudniasz od roku innych osób).

 • Nieodpłatna mediacja.

Zakres nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego

 • Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 • Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np.poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji.

 • Skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy.

 • Poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach.

 • Nieodpłatna mediacja.

Zakres nieodpłatnej mediacji

 • Poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów.

 • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.

 • Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej.

 • Przeprowadzenie mediacji (przez mediatora).

 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Mediacja jest dobrowolna, nieformalna i poufna, a mediator jest osobą bezstronną.

Komu przysługuje darmowa pomoc?

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo składa się oświadczenie, że nie zatrudniało się w ostatnim roku innych osób. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest lokalny starosta.

 

Rejestracja na porady

Aby skorzystać z darmowej pomocy należy się wcześniej zarejestrować. Możesz to zrobić telefonicznie w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (dotyczy dużych miast, na prawach powiatu). Numery telefonów znajdziesz na urzędowych stronach internetowych powyższych samorządów. W przypadku większości powiatów jest też możliwa całodobowa rejestracja elektroniczna przez stronę: np.ms.gov.pl.

 

Osoby z niepełnosprawnością

Pomoc jest udzielana co do zasady podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc zdalną, poza lokalem punktu lub przy użyciu środków wspomagających komunikację.

 

Poradnictwo w czasie pandemii

W sytuacji zawieszenia, decyzją starosty lub prezydenta, bezpośredniej obsługi klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego – z nieodpłatnej pomocy można korzystać za pomocą środków komunikacji na odległość lub poza lokalem punktu. Nie składa się wówczas żadnych oświadczeń.

 

Organizacje pozarządowe
wspierają nieodpłatną pomoc

Ponad połowa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Polsce jest prowadzona przez organizacje pozarządowe, jako zadanie publiczne powierzane przez starostów, w efekcie corocznego, otwartego konkursu ofert.

 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content