> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Zajęcia komornicze

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20210809-nieodplatne-swiadczenia-prawne-01

18 sierpnia 2021

Zajęcia komornicze

Zajęcie wynagrodzenia jest najpopularniejszą formą egzekucji przeprowadzanych przez komorników sądowych. W tym przypadku można mówić o dwóch etapach. Pierwszym jest zawiadomienie dłużnika (także zawiadomienie o wszczęciu egzekucji – art. 805 kpc), a drugim – wezwanie pracodawcy, które jest równoznaczne z zajęciem (art. 883 kpc).

Obowiązki komornika

Komornik, wzywając pracodawcę na podstawie art. 881 § 3 kpc, informuje go o treści tytułu wykonawczego, a także wniosku wierzyciela dotyczącego wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Zajęcie obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także wynagrodzenie za prace zlecone, dodatki do wynagrodzenia, nagrody i premie związane ze stosunkiem pracy, zysk i udział w funduszach, pozostających w związku z zatrudnieniem, oraz wszelkie inne dochody, jakie uzyskiwane są w ramach stosunku pracy, o czym informuje komornik, zajmując wynagrodzenie za pracę. Dotyczy to również sytuacji, gdy stosunek pracy rozwiązano, ale dłużnikowi przysługują świadczenia ze strony pracodawcy, np. odprawa, ekwiwalent za urlop.

Zawiadomienia pracodawcy

Bardzo istotną rolę przy egzekucji bezpośredniej odgrywają zawiadomienia pracodawcy kierowane do komornika, odnoszące się do pierwszej wypłaty, z tego względu, że komornik nie jest bezpośrednio zaangażowany w ściąganie tych kwot, a przecież jako organ egzekucyjny powinien mieć informację na temat egzekucji. 

Pracodawca po otrzymaniu takiego dokumentu musi w ciągu siedmiu dni dostarczyć komornikowi informacje na temat:

- wynagrodzenia, jakie zadłużony otrzymywał przez ostatnie trzy miesiące od momentu informacji o zajęciu komorniczym,

- wysokości kwoty i terminu, w jakim pracodawca będzie przekazywał zajęte w ramach egzekucji środki,

- ewentualnych przeszkód uniemożliwiających zajęcia wynagrodzenia., jak np. inne zajęcie komornicze lub postępowanie egzekucyjne ZUS, lub US.

Pracodawca, który nie udostępni tych informacji komornikowi sądowemu, musi się liczyć z sankcją - grzywną pieniężną o wysokości 5 tysięcy złotych, a kara ta może zostać ponawiana.

Jak wyznaczane są granice zajęcia wynagrodzenia?

Dłużnik powinien wiedzieć, że zajęcia komornicze nie pozbawią go wszystkich środków do życia. Egzekucja komornicza przebiega bowiem zgodnie ze ściśle określonymi zasadami. Przede wszystkim musi się mieścić w ustalonym limicie potrąceń. 

Ważną zasadą zajęcia komorniczego jest zachowanie tzw. kwoty wolnej od potrąceń. Stanowi ona równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem pomniejszenia zależnego od wymiaru czasu pracy dłużnika.

W 2020 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosiła 2600 złotych brutto, czyli 1878 złotych netto. Aktualnie kwota ta to 2800 złotych brutto, czyli 2062 złote netto, ponieważ w 2021 roku podniesiona została minimalna krajowa.

Im więcej będzie zarabiał dłużnik, tym większą kwotę będzie w stanie zająć komornik w ramach egzekucji. Niezależnie jednak od tego, jak wysoki jest dług, na koncie dłużnika musi zostać 2062 złote.

Najniższa krajowa a komornik

Jeśli dłużnik zarabia najniższą krajową, komornik nie może potrącić pieniędzy z wypłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zajęcie ma charakter alimentacyjny.

Jeśli ktoś zarabia najniższą krajową, czyli 2800 złotych brutto i ma zadłużenia alimentacyjne, komornik zabierze mu aż 60% wypłaty, gdyż prawo pod tym względem chroni dobro dzieci.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie, które trwa aż do momentu pełnego pokrycia długu, a więc wierzytelności głównej wraz ze świadczeniami ubocznymi (np. odsetkami) oraz kosztami postępowania.

Alimenty a komornik

Dłużnicy alimentacyjni są traktowani przez prawo dużo bardziej restrykcyjnie niż pozostali. Spłatę zaległości wobec własnych dzieci prawo uznaje za priorytetową. Dlatego też dłużnikom alimentacyjnym komornik może zabrać zawsze więcej niż tym, których długi powstały z innych powodów niż niespłacone alimenty. Dłużników alimentacyjnych dotyczy zarówno inny procent maksymalnego zajęcia z pensji, jak i inna kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Często nawet pomimo wyroku sądu zobowiązany do alimentów nie uiszcza ich w pełnej wysokości bądź nawet nie uiszcza alimentów w ogóle. W takich sytuacjach warto posiadać tytuł egzekucyjny, którym najczęściej będzie wyrok sądowy. Kończy on postępowanie o alimenty i jest przez sąd z urzędu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wtedy stanowi tzw. tytuł wykonawczy umożliwiający prowadzenie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem komornika.

Jeżeli dysponujemy wyrokiem sądu, to możemy udać się do komornika, który będzie prowadził przymusową egzekucję alimentów z majątku dłużnika.

Co jeśli egzekucja alimentów jest bezskuteczna?

Fundusz Alimentacyjny stanowi fundusz celowy, z którego środki są przeznaczane na alimenty na dzieci. Z Funduszu Alimentacyjnego alimenty mogą być wypłacane jedynie na dzieci do 18 roku życia, przy czym jeżeli dziecko odbywa naukę, to okres ten przedłuża się do 25 roku życia. W przypadku dzieci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności świadczenie może zostać przyznane bezterminowo.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content