> Aktualności > Windykatorzy, a rejestry dłużników

Aktualności

20200908_windykatorzy_a_rejestry_dluznikow_main

08 września 2020

Windykatorzy, a rejestry dłużników

Utrata pracy, wydatki związane z chorobą, narastające odsetki od kredytu oznaczają zachwianie płynności finansowej i trudności w regulowaniu codziennych zobowiązań. Wierzyciel puka do drzwi. Przybywa firm windykacyjnych, z usług których korzystają banki lub firmy pożyczkowe. Jeżeli zastanawiasz się, czy firma windykacyjna może wpisać Cię listę dłużników za niespłacane należności, przeczytaj koniecznie ten artykuł! 

Czym jest BIK?

Na początek ważna informacja! Windykatorzy nie posiadają prawa do zamieszczania danych dłużnika w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), które jest instytucją działającą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych z całego rynku kredytowego w Polsce. 

Jest to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. BIK, jako instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie ryzyka kredytowego klientów.

Zgłoszenie do BIG!

Firma windykacyjna ma natomiast prawo umieścić dane o dłużniku w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). Działalność BIG regulują przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym; 
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni; 
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi – będącemu konsumentem – do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura; wezwanie powinno zostać dostarczone na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu, na adres miejsca zamieszkania.

Możesz wspierać dobre rzeczy

Wesprzyj projekty Stowarzyszenia SURSUM CORDA przez wpłaty online. Każda przekazana w ten sposób złotówka to wiele szans dla naszych podopiecznych.

×