> Edukacja prawna 2024 - artykuły tematyczne > Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jako sposób na wyjście z długów

Edukacja prawna 2024 - artykuły tematyczne

EDUKACJA PRAWNA STRONA WWW

15 maja 2024

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ, JAKO SPOSÓB NA WYJŚCIE Z DŁUGÓW.

Jak wiadomo w życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje które spowodują, iż na krótszy bądź dłuższy okres utracimy płynność finansową. Jeżeli nasze zadłużenia osiągną taki poziom, że nie będziemy w stanie ich samodzielnie uregulować, z pomocą przyjść nam może instytucja ogłoszenia upadłości konsumenckiej, będąca sposobem na „oddłużenie”. Co ważne przed zdecydowaniem się na podjęcie kroków do jej uzyskania, należy dobrze zapoznać się z jej zasadami, aby później nie być zaskoczonym przebiegiem postepowania i skutkami ogłoszenia upadłości.

Kwestia możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej została uregulowana w ustawie  z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w art. od 4911 do 49124. Kodeksowa nazwa tej instytucji to upadłość wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoba fizyczna nie prowadząca (w chwili składania wniosku) działalności gospodarczej – także taka, która zamknęła działalność gospodarczą (została wykreślona z CEIDG).

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność oznacza, że osoba taka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z kolei utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych następuje, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Co ważne postepowanie w tym trybie prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma jednego wierzyciela.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację (nr paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport lub numer karty pobytu w RP);
 • NIP dłużnika, jeżeli miał taki numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie miejsc w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku  z szacunkową wyceną  jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem adresów, wysokości wierzytelności, terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych ze wskazaniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia (w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych)
 • informację o uzyskanych przychodach oraz kosztach poniesionych na swoje utrzymanie i osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich 6 m-cach przed dniem złożenia wniosku.
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa , których wartość przekracza 10 000 zł;
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku;

 

Co do zasady, obecnie wszystkie podmioty powinny składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może jednak zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości z pominięciem tego trybu, składa wówczas wniosek pisemnie na formularzu (do pobrania ze stron internetowych wydziałów gospodarczych sądów powszechnych)

Sądem Upadłościowym jest Sąd Rejonowy – Wydział gospodarczy, właściwy miejscowo dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest to miejsce zwykłego pobytu takiej osoby, a więc  miejscowość, w której wnioskodawca zazwyczaj przebywa i gdzie wykonuje zwykłe czynności w życiu codziennym.

Sąd ogłasza upadłość w drodze postanowienia w którym wskazuje dane osobowe dłużnika, jego NIP ( jeżeli dłużnik go posiada), określa że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd w wydanym postanowieniu wzywa wierzycieli upadłego, aby do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  w terminie 30 dni. Sąd wyznacza ponadto syndyka. Co ważne o ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy ZUS lub KRUS. Z  dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

Podkreślenia wymaga, że w sytuacji gdy zadłużenie posiadają oboje współmałżonkowie, każdy z nich powinien osobno złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo złożenie takiego wniosku przez jednego z małżonków, skutkujące ogłoszeniem wobec niego upadłości, powoduje, że pomiędzy małżonkami powstaje z mocy prawa rozdzielność majątkowa.

W kontekście procedury postepowania upadłościowego duże znaczenie ma ustalony w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej tryb postępowania. W tym zakresie są dwie możliwości. Pierwsza to tryb uproszczony, a druga tryb zwykły odpowiadającym upadłości przedsiębiorców. Drugie rozwiązanie stosowane jest w sytuacji, gdy dłużnik posiada spory majątek lub dużą liczbę wierzycieli lub zachodzą inne okoliczności mogące powodować skomplikowanie postępowania- w praktyce tryb ten stosuje się głownie do dłużników będących osobami fizycznymi które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą.

Adwokat
Sylwia Wyczawska

 


POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ? SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH PORAD W PUNKTACH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!


Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:

- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:

telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,

on-line: za pośrednictwem strony zapisy-np.ms.gov.pl Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content