Nieodpłatna pomoc prawna 2021

Umowy najmu

29 listopada 2021

Umowy najmu

Najczęściej spotykaną w obrocie umową najmu jest umowa najmu mieszkania. Istnieją aż trzy formy takiej umowy:  umowa cywilnoprawna, umowa najmu okazjonalnego oraz umowa najmu instytucjonalnego. Każda z ww. umów określa wzajemne prawa i obowiązki stron umowy. Wszystkie ww. umowy muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Istnieją jednak pomiędzy nimi pewne różnice.

Zwykła umowa pisemna jest najbardziej popularna. Może zawrzeć ja zarówno wynajmujący będący osobą prywatną, jak i firma, która zawodowo zajmuje się wynajmowaniem nieruchomości. Do zawarcia takiej umowy wystarczająca jest zwykła forma pisemna, a sama umowa może zostać zawarta na dowolny okres. Jeśli jednak umowa zostanie zawarta na czas określony, to co do zasady nie można jej wypowiedzieć w trakcie jej obowiązywania. Oczywiście przypadki rozwiązania umowy mogą zostać określone przez strony, jednak wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie z przyczyn wskazanych w art. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta jedynie przez wynajmującego, który jest osobą fizyczną, na okres nie dłuższy niż 10 lat. Dla jej ważności konieczne jest zawarcie jej w formie pisemnej oraz zgłoszenie faktu zawarcia takiej umowy do urzędu skarbowego i odprowadzanie należnego podatku. Wyższe wymogi co do formy zawarcia tej umowy są rekompensowane wynajmującemu poprzez ułatwienia w procedurze opróżnienia lokalu. Zawierając umowę najmu okazjonalnego najemca musi wskazać adres pod który wyprowadzi się w przypadku rozwiązania umowy oraz oświadczenie właściciela mieszkania znajdującego się pod tym adresem o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu, a także oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji
i zobowiązuje do opróżnienia lokalu we wskazanym przez właściciela terminie. Zawarcie umowy w takiej formie powoduje, że w przypadku gdy najemca po rozwiązaniu umowy nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania, nie jest konieczne przeprowadzanie postępowania o eksmisję, a do opróżnienia lokalu wystarczającym jest przedłożenie komornikowi oświadczenia najemy o poddaniu się egzekucji, zaopatrzonego przez sąd w klauzulę wykonalności.

Umowa najmu instytucjonalnego może zostać zawarta jedynie przez wynajmującego będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowa taka może zostać zawarta jedynie na czas nieokreślony. Przepisy nie wskazują jednak maksymalnego okresu na jaki może zostać zawarta. Do umowy najmu instytucjonalnego – podobnie jak w przypadku umowy najmu okazjonalnego - najemca dołącza oświadczenie w formie aktu notarialnego, że poddaje się dobrowolnie egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia lokalu we wskazanym przez właściciela terminie. Najemca oświadcza również, że przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku eksmisji nie przysługuje mu bez prawa do najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Od najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny różni się więc tym, że najemca nie musi wskazać miejsca, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu.

Z perspektywy najemcy forma okazjonalna i instytucjonalna najmu stanowią najpełniejszą ochronę jego praw.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.
Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.
Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content