> Pomoc Ukrainie > Pomoc socjalna. Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy

Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy

POMOC SOCJALNA

Pray For (1)

Pomoc socjalna skierowana jest do obywateli Ukrainy - dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. oraz kobiet, które w związku z działaniami wojennymi na obszarze swojego kraju po 24.02.2022 r. opuściły miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Województwa Małopolskiego, posiadają status Uchodźcy wojennego oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – ich sytuacja materialna nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Projekt trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania puli dostępnych środków.

Warunki, formy, wysokość i zasady
skorzystania z pomocy

Warunki skorzystania z pomocy
 • uzyskanie rekomendacji od instytucji z terenu woj. Małopolskiego (szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, organizację pozarządową, Urząd Gminy, Urząd Miasta, parafię) na wzorze „Rekomendacja do programu”,
 • wypełnienie i podpisanie przez pełnoletniego Uchodźcę „Wniosku o Wsparcie Socjalne” oraz „Deklaracji udziału w projekcie” (z użyciem liter łacińskich),
 • złożenie oryginału wymaganych formularzy w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda (Nowy Sącz, ul. Lwowska 11),
 • okazanie przedstawicielowi Stowarzyszenia Sursum Corda dokumentów osób zgłaszanych do programu, potwierdzających ich tożsamość oraz status Uchodźcy, w celu weryfikacji,
 • zakwalifikowanie do uzyskania pomocy przez Komisję. 
Formy i wysokość przyznawania pomocy

Pomoc może zostać udzielona na pokrycie kosztów:

 • posiłków w stołówkach
 • odzieży, obuwia, bielizny
 • kosmetyków, środków higieny i podstawowych środków czystości
 • wyprawki szkolnej (podręczniki, plecaki, materiały szkolne, piórniki, artykuły papiernicze) biletów komunikacji zbiorowej (PKP, PKS, MPK)
 • urządzeń wspomagających edukację
 • leków, materiałów medycznych
 • konsultacji lekarskich (nierefundowanych przez POZ)
 • zabiegów medycznych (nierefundowanych przez POZ)
 • zakupu drobnego sprzętu gospodarstwa domowego
 • innych potrzeb szczególnie istotnych ze względu na sytuację Uchodźcy – zatwierdzonych przez przedstawiciela Stowarzyszenia Sursum Corda.
 •  
Zasady przyznawania pomocy
 • Pomoc jest przyznawana w formie bezgotówkowej: kart przedpłaconych (bonów), usług, zakupów rzeczowych, a ich odbiór każdorazowo potwierdzany przez Uchodźcę.
 • Wartość przyznanej pomocy w okresie całego trwania projektu nie może przekroczyć 800 zł/dziecko.
 • Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od sytuacji Uchodźcy oraz ilości posiadanych przez Stowarzyszenie na ten cel środków finansowych.
 • Decyzję o przyznaniu pomocy socjalnej podejmuje, w oparciu o przedstawione dokumenty oraz przeprowadzony wywiad - Komisja składająca się z wolontariuszy – pracowników Stowarzyszenia.
 • Wnioski o wsparcie socjalne będą rozpatrywane w cyklach tygodniowych.
 • Informacja o przyznanej pomocy będzie przekazywana Uchodźcom telefonicznie, jak również drogą elektroniczną na wskazany we Wniosku adres e-mail.
 • Po przekazaniu informacji o przyznaniu pomocy – pełnoletni Uchodźca w ciągu 7 dni kalendarzowych winien zgłosić się do siedziby Stowarzyszenia w celu odbioru bonów lub ustalenia zakupów innych usług/rzeczy przyznanych zgodnie ze złożonym Wnioskiem. Brak stawiennictwa w określnym terminie bez uzasadnionego powodu, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

Formularze do pobrania

Wniosek o wsparcie socjalne,
deklaracja udziału oraz Rekomendacja do Programu

Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa
w projekcie

Klauzula RODO

Aktualności

365 dni nieustannej pomocy niesionej przez Stowarzyszenie Sursum Corda

Dzięki darczyńcom nowosądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda niesie wsparcie Uchodźcom z Ukrainy, jak również przekazuje pomoc humanitarną osobom, które pozostały na terenach objętych działaniami wojennymi.

Zobacz więcej  

Pomoc socjalna dla Uchodźców z Ukrainy

Pomoc socjalna trafiła do 45 rodzin, które uciekły z Ukrainy!

Zakończyliśmy wydawanie pomocy socjalnej dla matek z dziećmi z Ukrainy. Od 1 września do 30 grudnia 2022r. wsparliśmy pomocą 45 rodzin, w tym 83 dzieci.

Zobacz więcej  

Mini-granty na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Mini-granty na rzecz Uchodźców z Ukrainy zrealizowane!

W ramach ogłoszonego konkursu, finansowanego w ramach środków Fundacji Kindermissionswerk „Die Sternsinger”, 9 instytucjom i 1 grupie nieformalnej przyznane zostało dofinansowanie na realizację inicjatyw społecznych na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zobacz więcej  

Stowarzyszenie Sursum Corda nadal pomaga uchodźcom z Ukrainy

189 seniorów, 64 osoby niepełnosprawne oraz 47 wielodzietnych rodzin z kartami zakupowymi do sieci sklepów Biedronka. Stowarzyszenie Sursum Corda po raz kolejny zaangażowało się w działania wspierające uchodźców wojennych przebywających na terenie Małopolski. W ramach projektu „Witamy i pomagamy – zakupy 2” rozdysponowano 300 kart

Zobacz więcej  

Wyniki konkursu „MINI GRANTY” na realizację inicjatyw społecznych na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Poznaliśmy już zwycięzców realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, a finansowanego przez Fundację Kindermissionswerk „Die Sternsinger” konkursu pn. MINI-GRANTY „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy” – województwo Małopolskie.

Zobacz więcej  

Pomoc Ukrainie - spotkanie promocyjno-informacyjne w sprawie mini-grantów

Wszystko o mini-grantach, czyli spotkanie informacyjno-promocyjne

W dniu dzisiejszym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji konkursu na mini-granty. Wzięły w nim udział 32 osoby.

Zobacz więcej  

Projekt w liczbach

0

beneficjentów
pomocy socjalnej

0

zł na pomoc socjalną

Finansowanie

Projekt finansowany przez Kindermissionswerk "Die Sternsinger".

Koordynator projektu

Sabinka-fot

Sabina Kowalczyk

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

skowalczyk@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content