> Aktualności > Świadectwo pracy. O tym warto wiedzieć!

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20201029_swiadectwo_pracy_main

29 października 2020

Świadectwo pracy. O tym warto wiedzieć!

Pracodawca kończący współpracę z pracownikiem zobowiązany jest wydać świadectwo pracy według obowiązującego wzoru. Jest to czynność niezwykle ważna ponieważ niedopełnienie tego obowiązku może narazić pracodawcę na odpowiedzialność odszkodowawczą lub karę grzywny. Z punktu widzenia pracownika świadectwo pracy to dokument niezbędny do m.in. ustalenia uprawnień z ubezpieczeń społecznych, jak i ustalenia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych.

Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi został przewidziany w art. 97 Kodeksu pracy. Ustawodawca wskazuje, że pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania (rozwiązania lub wygaśnięcia) stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Przepisy przewidują, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe (np. z powodu choroby), pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie pocztą albo doręcza je w inny sposób.

Pracodawca, który w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy zatrudni ponownie pracownika ma obowiązek wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek uprawnionego (wniosek, może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej). Z uprawnienia powyższego pracownik może skorzystać w każdym czasie i może ono dotyczyć wydania świadectwa pracy, dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które wcześniej nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W świadectwie pracy należy zawrzeć informacje dotyczące: rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach lub pełnionych funkcjach, okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz wskazać inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, a na żądanie pracownika informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Należy podkreślić, że świadectwo pracy uwzględnia tylko te okresy pracy, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Pracownik, który po odebraniu świadectwa pracy zauważył w jego treści błąd, może w ciągu 14 dni od jego otrzymania wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. Również w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

W sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie przysługuje
w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Niezależnie od powyższego, za nieterminowe wydanie świadectwa pracy pracodawcy grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content