> Aktualności > Separacja i rozwód. Zasadnicze różnice

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20201016_separacja_i_rozwod_main

16 października 2020

Separacja i rozwód. Zasadnicze różnice

Zarówno rozwód, jak i separacja ma na celu prawne uregulowanie relacji miedzy małżonkami. Każda ze stron może żądać rozwodu, czy separacji z winy lub bez orzekania o winie, uregulowania kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, podziału majątku, czy zobowiązań alimentacyjnych.

Kryzys w małżeństwie zwykle zaczyna się od drobnych nieporozumień. Nawyki, wartości, oczekiwania stają się problemem, a miejsce miłości, zrozumienia, akceptacji zastępuje rozczarowanie i codzienny stres. Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy nastąpił rozpad pożycia? Separacja, a może trwałe rozwiązanie małżeństwa? Stając przed wyborem, należy mieć świadomość podstawowej różnicy między wskazanymi instytucjami.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że dla orzeczenia rozwodu konieczne jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami w sferze uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. W przypadku separacji wystarczające jest ustalenie, że między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Nie jest zatem wymagane, aby rozkład był trwały.

Skutkiem rozwodu jest definitywne ustanie małżeństwa, które przestaje istnieć po uprawomocnieniu się orzeczenia. Po stwierdzeniu przez Sąd rozwodu byli partnerzy mogą ponownie zawrzeć związek małżeński. Orzeczenie separacji takiej możliwości nie daje. Separacja co prawda uchyla wspólnotę majątkową, jednakże małżeństwo formalnie istnieje i zgodnie z wolą stron Sąd może orzec o zniesieniu stanu separacji. W powyższej sytuacji małżonkowie ponownie stają się małżeństwem – wraca między nimi ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Sądownie orzeczona separacja nie wyklucza późniejszego wniesienia pozwu rozwodowego.

Jako różnicę należy wskazać okres trwania obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek ten wynosi 5 lat, gdy rozwód odbył się bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie obu stron. Przy orzeczeniu separacji nie ma ograniczenia czasowego. Należy pamiętać, iż małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności (np. w przypadku choroby). Po stwierdzeniu rozwodu, na małżonkach, wskazany obowiązek nie ciąży.

Tak jak wspomniano, orzeczenie separacji (podobnie jak rozwodu) prowadzi do ustania między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej. Partnerzy stają się niezależni majątkowo i przestają z mocy prawa odpowiadać za swoje zobowiązania.

Istotnym jest, iż w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego). Po orzeczeniu separacji nie ma takiej możliwości. Warto podkreślić, że małżonek pozostający w separacji nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym współmałżonku. W przypadku sporządzenia testamentu fakt orzeczenia separacji między małżonkami nie wpływa na proces dziedziczenia.

Orzekanie zarówno o rozwodzie, jak i separacji należy do właściwości Sądu Okręgowego.

Sąd w wyroku o separację rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej, podziale majątku, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, wzajemnej pomocy. Zarówno w przypadku rozwodu i separacji Sąd wskazuje, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia (może od tego odstąpić jedynie na zgodne żądanie małżonków).

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content