Regulamin Licytacji Charytatywnych

prowadzonych z przeznaczeniem uzyskanych środków na leczenie i rehabilitacje podopiecznych oraz inne cele statutowe Stowarzyszenia Sursum Corda.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzania licytacji (aukcji) charytatywnych prowadzonych z przeznaczeniem otrzymanych środków na leczenie i rehabilitacje podopiecznych oraz inne cele statutowe Organizatora.
 2. Organizatorem aukcji jest  Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu , adres: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sacz, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000020382, NIP: 7371871649 (dalej: Organizator”).
 3. Przedmiotem aukcji są rzeczy lub usługi przeznaczone do licytacji przez darczyńców (dalej: Przedmiot”, „Przedmioty”).
 4. W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem zaoferuje najwyższą kwotę za wystawiony na aukcji Przedmiot.
 5. Aukcje będą się odbywały za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

§ 2
Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Uczestnictwo w aukcji osób prawnych i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej odbywa się za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania oświadczeń woli i dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w aukcji i nabywania wynikających z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem obowiązków.
 3. Udział w aukcjach odbywa się w sposób jawny. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest posiadanie oficjalnego profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§3
Przedmioty licytacji

 1. Miejscem wystawiania Przedmiotów oferowanych do licytacji jest portal społecznościowy Facebook, adres strony   https://www.facebook.com/groups/2327331390730472 .
 2. Przedmioty oferowane do licytacji mogą być wystawiane samodzielnie przez darczyńców lub za pośrednictwem Organizatora.
 3. Wystawiając Przedmiot na licytację należy zamieścić ofertę zawierającą: zdjęcie oferowanego Przedmiotu, krótki opis Przedmiotu, cenę wywoławczą w walucie PLN, datę zakończenia licytacji, informację o kosztach wysyłki Przedmiotu.
 4. W ramach jednej licytacji można wystawiać pojedyncze Przedmioty lub ich pakiety.
 5. Zabronione jest wycofywanie ofert Przedmiotów wystawionych na aukcję.
 6. Zabronione jest wystawianie na aukcje przedmiotów prawnie zabronionych, a także używek, wyrobów tytoniowych, zwierząt i futer naturalnych.

§ 4
Przebieg Aukcji

 1. Od momentu wystawienia Przedmiotu na aukcje zgodnie z § 3 rozpoczyna się możliwość zgłaszania ofert cenowych przez zainteresowanych. Aukcja ulega zakończeniu o godz. 21:00 w trzecim dniu jej trwania.
 2. Licytacja odbywa się w walucie PLN.
 3. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 1 zł.
 4. Propozycje kwot licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej aukcji, określając deklarowaną kwotę.
 5. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.
 6. Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 7. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej zwycięzcą. Organizator oznaczy w poście uczestnika, który zaproponował najwyższą kwotę w ramach danej aukcji.
 8. Wyniki aukcji, a w tym wylicytowana cena, będą publikowane na portalu Facebook. Wyniki aukcji są wiążące i ostateczne.
 9. Warunkiem wydania przedmiotu aukcji oraz przejścia jego własności na zwycięzcę aukcji jest uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 48 h od dnia zakończenia aukcji.
 10. Wpłat za kupione w drodze licytacji Przedmioty należy dokonywać  za pośrednictwem strony płatnościowej https://pomagamy.sc.org.pl/licytacje-stowarzyszenia-sursum-corda/  lub na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z następującymi danymi:

  Stowarzyszenie Sursum Corda
  ul. Lwowska 11
  33-300 Nowy Sącz
  Nr konta bankowego (Łącki Bank Spółdzielczy):
  11 8805 0009 0018 7596 2017 0003

  Po dokonaniu wpłaty należy o tym fakcie powiadomić Organizatora.

 11. W przypadku niedokonania przez zwycięzcę aukcji wpłaty w wyznaczonym terminie, Przedmiot zostaje wystawiony ponownie na aukcję bądź prawo do jego nabycia przechodzi na osobę, która zadeklarowała kolejną najwyższą kwotę podczas przeprowadzonej licytacji.

 12. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, a także zezwala na jego publiczne ujawnienie przez Organizatora.

 13. Każdy uczestnik aukcji może dokonywać dowolnej ilości zgłoszeń w ramach odbywających się licytacji na rzecz Organizatora.

 14. Wydanie Przedmiotu licytacji nastąpi w drodze porozumienia pomiędzy wystawiającym a kupującym, co nastąpi po dokonaniu powiadomienia o wpłacie zgodnie z powyższym ust. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieporozumienia powstałe na linii wystawiający – kupujący.

 15. W przypadku odbioru osobistego Przedmiotu, jeżeli nie ustalono inaczej, odbiór ten powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpływu środków za wylicytowany przedmiot na rachunek bankowy Organizatora. Przedmioty, które nie zostaną odebrane przez kupującego w tym czasie, mogą zostać ponownie wystawione na aukcję.

 16. W przypadku wysyłki Przedmiotu, jeżeli nie ustalono inaczej, nastąpi ona w terminie 7 dni od dnia wpływu środków za wylicytowany przedmiot na rachunek bankowy Organizatora. Koszty przesyłki pokrywa zwycięzca licytacji.

§ 5
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z aukcją należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, pocztą elektroniczną na adres: biuro@sc.org.pl (decyduje data wpływu wiadomości) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w formie pisemnej.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator informuje, że Aukcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Aukcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji przez Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane Przedmioty, w tym zakresie ewentualnych wad fizycznych lub prawnych.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.sc.org.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji aukcji z przyczyn technicznych lub niezależnych.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content