> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne > Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet

Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

V_Przesyłanie dokumentów tożsamości przez interent_Bieluci

16 maja 2022

Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet

Pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 oraz związane z nią ograniczenia prawne w tym dystans społeczny - znacząco wpłynęły na rozwój obrotu prawnego w Internecie. W szczególności dotyczy to zawierania różnorakich umów i związanych z tym zaciąganiem zobowiązań - wielu kontrahentów handlowych wymaga w celu zawarcia umowy przesłania drogą internetową (najczęściej e-mailem) naszych danych osobowych w postaci skanu dokumentu tożsamości. Wytłumaczeniem takiej praktyki jest najczęściej konieczność uzyskania danych osobowych w celu potwierdzenia tożsamości konkretnej osoby, która przebywa w innym miejscu, niż nasz kontrahent, np. firma, z którą chcemy zawrzeć umowę ma siedzibę poza miejscem naszego zamieszkania. Zamiast jechać osobiście i tracić czas, proponuje się nam przesłanie zeskanowanego dokumentu tożsamości. Należy jednak mieć na uwadze, że oprócz korzyści wynikających z takiego sposobu przekazywania informacji tą metodą komunikacji, w postaci wygody i szybkości, z kwestią tą wiążą się określone ryzyka, mogące mieć dla nas poważne skutki prawne i finansowe.

Najistotniejszy jest fakt, że udostępniając skan, udostępniamy nasze konkretne dane osobowe. Największym ryzykiem dla nas jest, że ktoś się pod nas podszyje, wykorzystując dane z dokumentu tożsamości. Z udostępnieniem naszych danych osobowych w postaci elektronicznej (np. skanu dokumentu) wiąże się ryzyko ich niezgodnego z prawem, nieuprawnionego i niekorzystnego finansowo wykorzystania ich przez podmiot, któremu je udostępniamy, albo ryzyko, że skan dokumentu trafi w niepowołane ręce i zostanie to wykorzystane przeciwko nam, np. przez oszusta finansowego, który podszywając się pod naszą tożsamość zaciągnie na nasze konto pożyczkę lub kredyt o znacznej wartości, a my nie będziemy o tym wiedzieć aż do czasu, gdy dostaniemy z sądu nakaz zapłaty lub wyrok zasądzający należność od nas na rzecz pożyczkodawcy, który działał w oparciu o nasze dane osobowe. Takie oszustwa nie są wcale rzadkością, mimo że posługiwanie się cudzym powodem tożsamości jest przestępstwem (Kodeks karny, art. 275 § 1: „Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Dlatego bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa jest przede wszystkim wcześniejsze zweryfikowanie podmiotu, któremu udostępniamy nasze dane osobowe, o ile w ogóle zdecydujemy się udostępnić nasze dane osobowe przez Internet, a w dalszej kolejności ustalenie, czy udostępnienie dokumentu tożsamości jest naprawdę niezbędne, a jeśli tak, to w miarę możliwości zabezpieczenie skanu dokumentu przez nieuprawnionym jego wykorzystaniem, np. poprzez umieszczenie na pliku adnotacji typu: „skan wyłącznie na potrzeby umowy (…) ”. Adnotacja taka nas jednak nie zabezpieczy, jeśli przy podszywaniu się pod naszą tożsamość przy np. zaciągnięciu pożyczki na nasze konto nie będzie niezbędne udostępnienie skanu dokumentu, a jedynie podanie naszych danych osobowych.

Częstą praktyką jest pobieranie od nas skanu luk ksera dokumentu tożsamości w celu zawarcia umowy, a dokładniej w celu wpisania do umowy prawdziwych identyfikujących nas danych osobowych, przede wszystkim imienia, nazwiska, numeru PESEL, miejsca zamieszkania. Jednakże po wpisaniu naszych danych do umowy na podstawie danych z dokumentu tożsamości i zawarciu umowy niepotrzebne jest dalsze przechowywanie skanu dokumentu przez naszego kontrahenta. Wszak już dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami podanymi w umowie i niezbędnymi do jej zawarcia. Dlatego jeśli już przesłaliśmy skan dokument w celu zawarcia umowy, zawsze powinniśmy żądać od kontrahenta skasowania z pamięci komputera lub serwera skanu dokumentu, bo cel w jakim został udostępniony, został osiągnięty. Wszak nigdy nie wiadomo, czy pomimo podjętych środków ostrożności nasze dane nie zostaną wykradzione przez hakerów lub „wyciekną” do rąk podmiotów nieuprawnionych i nie zostaną wykorzystane na naszą niekorzyść.

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content