> Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne > Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne

PomocDajeMoc - grafika do artykułu

03 listopada 2023

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jednym z głównych zadań państwa jest ochrona obywateli, tak aby nie stawali się oni ofiarami przestępstw, a w razie gdyby do tego doszło udzielenie im pomocy oraz schwytanie i ukaranie sprawców. Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na niwelowanie skutków przestępstwa. Pokrzywdzeni często odczuwają fizyczne, emocjonalne i finansowe skutki przestępstwa, dlatego ważne jest, aby mieli dostęp do informacji i wsparcia w odniesieniu do swoich praw i obowiązków. Wsparcie takie można otrzymać w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, finansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

DLA KOGO?
Pomoc przeznaczona jest dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa oraz osób im najbliższych (np. członka rodziny) oraz świadkom i osobom im najbliższym (w tym ostatnim przypadku – katalog dostępnych form pomocy jest ograniczony).

Z pomocy może skorzystać osoba pokrzywdzona takim przestępstwem jak, np.:

 • przeciwko mieniu – np. kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo,
 • przeciwko rodzinie i opiece – np. znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie,
 • przeciwko wolności – np. pogróżki, stalking (uporczywe nękanie), handel ludźmi, uwięzienie,
 • przeciwko życiu i zdrowiu – np. uszkodzenie ciała, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie,
 • seksualne – np. gwałt, kazirodztwo, zachowania seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, molestowanie seksualne,
 • przemoc domowa – np.:
  - fizyczna, w tym bicie, popychanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, głodzenie,
  - psychiczna, w tym wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, wymuszanie określonych zachowań, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu,
  - wypadki komunikacyjne – na przykład wypadek drogowy lub katastrofa komunikacyjna.

FORMY POMOCY
Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Zakres pomocy udzielanej uprawnionym osobom obejmuje:

 • pomoc prawną
 • mediację
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc psychiatryczną
 • doradztwo pierwszego kontaktu
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 • finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 • finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia
 • finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?
W celu uzyskania pomocy należy okazać dokument potwierdzający tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację.

W przypadku pomocy prawnej – wskazane jest przygotowanie dokumentów z sądu, policji, prokuratury (o ile pokrzywdzony je posiada), w szczególności dokumenty, które określają terminy w postępowaniu sądowym.

Na miejscu, osoba, która chce skorzystać z pomocy zostanie poproszona o wypełnienie wniosku o udzielenie pomocy oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku – przeprowadzony zostanie wywiad w celu uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?
W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całej Polski funkcjonuje obecnie 16 ośrodków, ale 305 miejsc świadczenia pomocy. Wykaz ośrodków można znaleźć w wyszukiwarce na stronie Funduszu Sprawiedliwości:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

INFOLINIA POMOCY POKRZYWDZONYM
W ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem - oprócz darmowej pomocy specjalistycznej i materialnej – działa także całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem - pod numerem telefonu +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim), mail: info@numersos.pl.

Więcej informacji dostępnych jest a stronie Funduszu Sprawiedliwości:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
-
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:
- telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,
- on-line: za pośrednictwem strony zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content