> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Podział majątku po rozwodzie

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

Podzial-majatku-po-rozwodzie

26 października 2021

Podział majątku po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu małżeństwa nie powoduje automatycznie podziału majątku wspólnego małżonków. Orzeczenie rozwodu powoduje jedynie, że ustaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. Celem definitywnego zakończenia wszelkich wspólnych spraw małżonków jest dokonanie podziału majątku wspólnego.

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą co do zasady wszystkie składniki majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa. Wyjątek stanowią przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. prawo do alimentów), przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne oraz przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. Dokonanie podziału majątku możliwe jest w drodze umowy zawartej pomiędzy małżonkami (gdy są oni zgodni co do sposobu podziału) lub w drodze postępowania sądowego (w przypadku gdy pomiędzy byłymi małżonkami istnieje spór co do sposobu podziału). Co do zasady udziały byłych małżonków w majtku wspólnym są równe, co oznacza że majątek wspólny powinien zostać podzielony pomiędzy nich po połowie. W sytuacji gdy jeden z małżonków w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się do powstania majątku, udziały mogą zostać ustalone jako nierówne.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego istnieje także możliwość rozliczenia nakładów (wydatków) z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków. Nie można jednak żądać zwrotu nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku z chwili ustalania wspólności.

Wyceny majątku wspólnego w toku postępowania sądowego dokonuje biegły sądowy, który ustala stan tego majątku na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej (czyli dzień uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego rozwód), ale według cen z chwili dokonywania podziału. Sposoby podziału są różne. Można rozdysponować pomiędzy małżonków konkretne składniki majątku wspólnego, można przekazać konkretny składnik majątku wspólnego jednemu z byłych małżonków ze spłatą drugiego małżonka, można tez spieniężyć majątek i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi. Podział majątku wspólnego może też w pewnych sytuacjach zostać dokonany w toku postępowania rozwodowego. Możliwe jest to jednak wyłącznie gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu (np. gdy majątek obejmuje np. tylko jeden składnik, a małżonkowie są co do podziału zgodni). Nie warto natomiast odkładać podziału, gdyż składniki majątkowe podlegają podziałowi o ile istniały w dniu powstania rozdzielności majątkowej i istnieją na dzień orzekania.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.
Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.
Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content