> Aktualności > Pełnomocnik z urzędu. Co warto wiedzieć?

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

20201126_pelnomocnik_z_urzedu

26 listopada 2020

Pełnomocnik z urzędu. Co warto wiedzieć?

Zmuszony jesteś dochodzić swoich spraw na drodze sądowej? Martwisz się, że sam nie podołasz skomplikowanej procedurze, a koszt ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika znacznie przekracza Twoje możliwości finansowe? Pozyskaj wiedzę o możliwościach prawnych i faktycznych ustanowienia pełnomocnictwa adwokackiego lub radcowskiego z urzędu.

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wszczęta lub postępowanie jest w toku.

Do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie cywilnej strona załącza oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sporządzonego na urzędowym druku. Wzór niniejszego oświadczenia możemy pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie. W celu wzmocnienia swoich twierdzeń, strona może potwierdzić swoje wydatki np. składając zaświadczenie o zarobkach, czy też wypełniony PIT.

Wniosek, jak i załączone dokumenty powinny wskazywać na potrzebę udziału pełnomocnika w sprawie (np. w sytuacji, gdy ze względu na zawiłość sprawy strona nie ma możliwości samodzielnego występowania w sądzie) oraz na brak możliwości pokrycia jego wynagrodzenia przez stronę.

Podkreślenia wymaga, że strona we wniosku może wskazać z imienia i nazwiska adwokata lub radcę prawnego. W takiej sytuacji właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę.

Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu rozpoznawany jest przez sąd niezwłocznie, jeszcze przed podjęciem innych czynności procesowych.

W razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona nie może ponownie domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek jest niedopuszczalny i pozostawia się go w aktach sprawy bez żadnych dalszych czynności. To samo dotyczy pism związanych z jego wniesieniem.

O pozostawieniu wniosku i pism związanych z jego wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą tylko raz – przy złożeniu pierwszego pisma.

Ważne! Podstawą oddalenia wniosku nie może być skorzystanie przez osobę fizyczną z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content