> Nieodpłatna pomoc prawna > Opieka nad chorym rodzicem

Nieodpłatna pomoc prawna

Opieka_nad_chorym_rodzicem

22 września 2021

Opieka nad chorym rodzicem

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może starać się o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale może z niego skorzystać na przykład osoba, której rodzic potrzebuje pomocy w czasie choroby.

W ciągu roku kalendarzowego przysługuje 14 dni zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych za członków rodziny osoby ubezpieczonej uważa jej: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo, oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Aby doszło do wypłaty zasiłku opiekuńczego, musi być spełniony warunek wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego z chorą osobą w okresie, na jaki zostało wystawione zwolnienie lekarskie.
Świadczenie można równie otrzymać, gdy opiekująca się chorym osoba nie będzie z nim mieszkała, ale przez czas opieki będzie faktycznie tę opiekę nad nim sprawować. Z zasiłku można skorzystać także wtedy, gdy rodzic mieszka z kimś innym, ale domownicy są również osobami chorymi, niezdolnymi fizycznie lub psychicznie do zapewnienia mu w tym czasie opieki. Opieka może być sprawowana w miejscu zamieszkania osoby chorej lub w miejscu zamieszkania opiekującej się nią osoby.
Zasiłek przysługuje na okres 14 dni w ciągu roku kalendarzowego i na każdy dzień, na jaki wystawione jest zwolnienie lekarskie, nawet jeśli dni sprawowanej opieki są ustawowo wolne od pracy. Ten okres jest wliczany do 60 dniowego limitu zasiłku opiekuńczego przysługującego na dziecko do ukończenia 14 lat. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność sprawowania opieki.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwolnienie?
W celu otrzymania zwolnienia od pracy dana osoba musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny wraz z drukiem Z-15 B. W dokumencie powinno być zaznaczone, kto jest opiekunem dla chorego w okresie sprawowania opieki i jak długo ta opieka ma być sprawowana. Nie może zabraknąć też danych chorej osoby.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy składa się w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek, w przypadku pracowników, których pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników. Pracownik, który pracuje u pracodawcy, zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, występuje o zasiłek opiekuńczy do pracodawcy. Pracownik musi złożyć zaświadczenie lekarskie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pracodawcy, który przekazuje to zaświadczenie niezwłocznie do ZUS, podając jednocześnie datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.
Wypłata zasiłku opiekuńczego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów. 

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do darmowych świadczeń uprawnione są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem. Oświadczenia trzeba wypełnić i złożyć prawnikowi lub doradcy obywatelskiemu na początku wizyty.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Stosowny numer telefonu można znaleźć też w serwisie https://np.ms.gov.pl, gdzie w większości przypadków da się też dokonać samodzielnej rejestracji drogą elektroniczną na wybrany termin.

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content