> Nieodpłatna pomoc prawna 2021 > Komu przysługuje ulga tzw. „mały ZUS”?

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

MMS prawny - małyZUSplus_grafika

22 marca 2021

Komu przysługuje ulga tzw. „mały ZUS”?

Pan Jakub, budowlaniec specjalizujący się w wykończeniach wnętrz, po rozwiązaniu umowy o pracę zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą. Będzie świadczył usługi remontowo-budowlane, szukając zleceń na własną rękę. Boi się jednak, czy będzie w stanie pokryć koszty prowadzenia takiej działalności, zwłaszcza, że rozpocznie ją nie mając żadnych stałych zleceń. Na razie nie zamierza zatrudniać pracowników. Od kolegi, który prowadzi swoją działalność w tej samej branży już od kilku lat dowiedział się, że koszt samych tylko składek do ZUS, to kwota ok. 1.500,00 zł miesięcznie. Czy pan Jakub musi odprowadzać do ZUS składki w wysokości takiej jak jego kolega?

Pan Jakub, jako osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą po raz pierwszy ma możliwość skorzystania z ulgi - tzw. „małego ZUSu”. „Mały ZUS” to nic innego jak uprawnienie do obniżenia podstawy wymiaru składek odprowadzanych do ZUS na okres 24 miesięcy. Każdy przedsiębiorca składki takie odprowadza obowiązkowo, samodzielnie deklarując podstawę ich wymiaru, która jednak nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, które w 2021 roku wynosi 5.259,00 zł. Zadeklarowana podstawa wymiaru składek nie może być więc niższa niż kwota 3.155,40 zł. Od tej podstawy obliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia:

  •  19,52% na ubezpieczenie emerytalne,
  •  8% na ubezpieczenia rentowe,
  •  1,67% na ubezpieczenie wypadkowe,
  •  2,45% na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
  •  2,45% na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Sumaryczna kwota składek obliczona od kwoty 3.155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto) wynosi 1.075,67 zł. Do kwoty tej należy doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość jest stała i w roku 2021 wynosi 381,81 zł. Sumaryczna kwota składek ZUS to 1.457,48 zł. Taką też kwotę uiszcza co miesiąc kolega pana Jakuba.

Pan Jakub decydując się na skorzystanie z tzw. „małego ZUSu” będzie uprawniony do obliczania składek od niżej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia brutto, które w roku 2021 wynosi 2.800,00 zł brutto. Podstawa wymiaru składek pana Jakuba wyniesie więc 840,00 zł. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że korzystając z tej ulgi pan Jakub nie musi odprowadzać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składka zdrowotna jest taka sama jak przy składkach bez ulgi i wynosi 381,81 zł. Sumaryczna kwota składek przy korzystaniu z „małego ZUSu” to 647,59 zł. 

Skorzystanie z takiej ulgi obwarowane jest jednak pewnymi warunkami. Po pierwsze działalność gospodarcza musi być podejmowana po raz pierwszy lub po upływie 60 miesięcy od zakończenia poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej. Po drugie, działalność gospodarcza nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, u którego osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowała na etacie i wykonywała czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności. Warunek ten dotyczy całego okresu korzystania z ulgi. Rozpoczęcie działalności na rzecz byłego pracodawcy pozbawia prawa do ulgi. Pan Jakub nie byłby także uprawniony do ulgi, gdyby aktualnie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych wykonywał działalność twórcza lub artystyczną, działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, był wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, prowadził publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie prawa oświatowego.

Pan Jakub – wobec faktu, że podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy i pracował będzie na własny rachunek, a nie na zlecenie byłego pracodawcy i nie zachodzą inne przesłanki wyłączające prawo do ulgi, będzie uprawniony do korzystania z „małego ZUSu” przez 24 miesiące. Jeśli pan Jakub w trakcie korzystania z ulgi zawiesiłby swoją działalność, to okres zawieszenie wlicza się do 24-miesięcznego okresu korzystania z ulgi. 

Pan Jakub będzie także uprawniony do skorzystania z innej ulgi w opłacaniu składek – „Ulgi na start”, dzięki której przedsiębiorca rozpoczynający działalność jest uprawniony do opłacania przez 6 miesięcy jedynie składki zdrowotnej (381,81 zł). Skorzystanie z „Ulgi na start” nie wyklucza skorzystania z „małego ZUSu”. Korzystanie z „małego ZUSu” można rozpocząć po zakończeniu 6-miesięcznego okresu korzystania z „Ulgi na start”. Łączne wykorzystanie obydwu ulg pozwoli panu Jakubowi na odsunięcie w czasie opłacania „pełnego ZUSu”.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content