> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne > Kiedy można strzelać fajerwerkami i petardami?

Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

Kiedy można strzelać fajerwerkami i petardami?

27 grudnia 2022

Kiedy można strzelać fajerwerkami i petardami?

Żadna z ustaw lub innych aktów prawa powszechnie obowiązującego na terenie całego kraju nie wprowadza generalnego zakazu korzystania z fajerwerków i petard. Również wbrew pojawiającym się cyklicznie pod koniec każdego roku artykułom w mediach, brak jest przepisu ustawy, który wprost by stanowił, że dopuszczalne i w pełni legalne jest używanie fajerwerków jedynie w dniach 31 grudnia oraz 1 stycznia. Takich regulacji prawnych nie zawiera w szczególności ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Zasady korzystania z fajerwerków są uregulowane m.in. w ramach rozporządzeń porządkowych przez wojewodów działających jako organ administracji rządowej na terenie właściwych dla nich województw. Powyższe rozporządzenia, jako akty prawa miejscowego, są wydawane w zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przedmiotowe regulacje prawne zakazują używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia.

Należy jednak podkreślić, że przewidziany w rozporządzeniach porządkowych zakaz używania fajerwerków i petard dotyczy miejsc publicznych. Tym samym w dalszym ciągu brak jest regulacji prawnych zakazujących używania środków pirotechnicznych w miejscach prywatnych, na terenie własnej posesji czy za zgodą jej właściciela, w inne dni roku niż 31 grudnia i 1 stycznia.

Dopuszczalność używania produktów pirotechnicznych przez cały rok na terenach prywatnych nie oznacza pełnej dowolności i swobody dla osób z nich korzystających. Jedynym aktem prawnym ograniczającym używanie pirotechniki jest artykuł 51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń dotyczący zakłócania spokoju, porządku społecznego i spoczynku nocnego. Nie tyczy się on jednak konkretnie fajerwerków, a każdego działania, które zaburzałoby ww. zasady funkcjonowania społecznego jak np. głośnego słuchania muzyki, śpiewu, powodowania hałasu. Zgodnie z art. 51§ 1 kodeksu wykroczeń: ”kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Pomimo braku wzmianki o fajerwerkach, niemniej jako źródło hałasu podpadają one pod wyżej wymienioną podstawę prawną. Tym samym trzeba mieć na uwadze spokój, porządek publiczny oraz spoczynek nocny mieszkańców sąsiednich posesji podczas używania wyrobów pirotechnicznych, w szczególności dotyczy to pory dziennej.

Podsumowując, podczas korzystania z fajerwerków i petard w miejscach publicznych (31 grudnia i 1 stycznia) oraz na terenie stanowiącym prywatną własność (pozostałe dni roku), należy mieć na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim oglądającym pokaz, a także mieszkańcom i zwierzętom, znajdującym się w sąsiedztwie. Przede wszystkim należy korzystać ze środków pirotechnicznych zgodnie z instrukcją producenta zamieszczoną do sprzedawanego produktu, zachowując wszelkie normy ostrożności i bezpieczeństwa.

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content