> Inne projekty > TYSIĄC POSIŁKÓW, JEDNO SERCE

jedno serce

1200x900

Stowarzyszenie Sursum Corda, pośredniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla seniorów w ramach programu zorganizowanego przez Hotel Ibis Nowy Sącz -  "Tysiąc posiłków, jedno serce". Program zapewnia siedem bezpłatnych posiłków tygodniowo, dostarczonych Podopiecznemu pod wskazany przez niego adres zamieszkania, wyłącznie na terenie miast: Nowego Sącza i Starego Sącza.

Pomoc skierowana jest do najbardziej wrażliwej grupy społecznej - osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, samotnością, w wieku 60+, które ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków. Program ma na celu przeciwdziałanie niedożywieniu osób starszych.

O programie

Kto może skorzystać z programu „Tysiąc posiłków, jedno serce”?

Program dedykowany jest dla osób, które/których:

 • ukończyły 60 lat i ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków,
 • sytuacja rodzinna nie pozwala na uzyskanie wsparcia ze strony rodziny,
 • mieszkają na terenie Nowego Sącza lub Starego Sącza,
 • nie wymagają specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej, bądź zawierającej wykluczenia składnikowe, z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe,
 • są w stanie i zobowiązują się przestrzegać zasad dot. przechowywania i spożycia posiłków.
Czy są jakieś wyjątki co do kwalifikowalności osób do programu?

W drodze wyjątku do Programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które ukończyły 50 lat, spełniające wszystkie pozostałe kryteria oraz jeśli zachodzą wyjątkowe, istotne okoliczności. Liczba takich uczestników nie może jednak przekroczyć 20% całkowitej liczby osób zakwalifikowanych do Programu przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Z czego składają się posiłki?

Posiłki mogą się składać z dania jednogarnkowego (np. gulaszu, bigosu, strogonowa) lub drugiego dania obiadowego (mięso, dodatek, warzywo) i są przygotowane przez Restaurację Atelier Sędziwoja, według menu przy uwzględnieniu zapotrzebowania kalorycznego seniorów, o łącznej wartości kalorycznej około 500 kcal każdy.

Kiedy i gdzie posiłki będą dostarczane?

Posiłki dostarczać będzie Organizator pod wskazany przez seniora adres zamieszkania,  zgodnie z harmonogramem dostaw, w godzinach 16:00-20:00. 

Przez jaki okres czasu posiłki będą dostarczane?

Wsparcie w ramach Programu będzie udzielane przez okres trzech miesięcy, licząc od daty pierwszej dostawy posiłków, czyli od 04.12.2023 r. 

W jaki sposób będzie się odbywać dostawa posiłków?

Posiłki dostarczane będą przez kierowcę Organizatora bezpośrednio do mieszkania seniora.

Czy posiłki będą uwzględniać wymogi dietetyczne i wykluczenia pokarmowe?

Niestety, dostarczane posiłki nie uwzględniają  specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej zawierającej wykluczenia składnikowe z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe. Specjalistyczna dieta lub wykluczenia pokarmowe wykluczają z udziału w Programie.

Co w sytuacji zmiany sytuacji życiowej Podopiecznego (seniora)?

Podopieczny lub osoby go reprezentujące zobowiązane są do poinformowania na piśmie Stowarzyszenia Sursum Corda, jeśli jego sytuacja życiowa, w oparciu o ocenę której zostało przyznane wsparcie w ramach Programu, uległa znaczącej zmianie (np. objęcie usługami opiekuńczymi, w ramach których mieści się przygotowanie posiłków, umieszczenie w ośrodku opieki długoterminowej, uzyskanie wsparcia od rodziny lub od instytucji publicznych lub podmiotów trzecich w zakresie zbieżnym z Programem itp.).

W jaki sposób należy zgłosić seniora?

Zgłoszenia dokonywane są za pośrednictwem wniosku online, zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia Sursum Corda.

 • Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ (zgłoszenia może dokonać sam senior, członek rodziny seniora, sąsiad, znajomy, instytucja pomocowa, caritas, parafia itp.)
Czy do złożenia wniosku wymagane są jakiekolwiek dokumenty?

W celu weryfikacji wniosku przez Stowarzyszenie Sursum Corda należy okazać dokumenty potwierdzające wiek.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo lub przesłane po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Do kiedy należy dokonać zgłoszeń seniora?

Z uwagi na ograniczoną ilość osób, którym możemy pomóc oraz czas rozpatrywania wniosków, zgłoszeń należy dokonywać jak najszybciej. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń osób spełniających warunki wskazane powyżej.

Według jakich zasad wnioski będą rozpatrywane?

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez osoby spełniające kryteria, o których mowa w pytaniu pierwszym, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz nieobjęte usługami opiekuńczymi w ramach których mieści się przygotowanie posiłków.

Podczas rozpatrywania wniosku będzie brana pod uwagę kompletność i poprawność jego wypełnienia oraz kolejność wpływu. Ostateczna decyzje o zakwalifikowaniu do programu podejmuje Stowarzyszenie Sursum Corda na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez osoby ubiegające się o udzielenie wsparcia.

Czy w trakcie trwania programu można odwołać termin dostaw z uwagi na planowaną nieobecność w miejscu zamieszkania?

W takich sytuacjach prosimy o kontakt z dedykowanym dla seniora wolontariuszem lub biurem Stowarzyszenia Sursum Corda, tel. 18 44 11 994 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00). Chęć zmiany powinna zostać zgłoszona maksymalnie dzień poprzedzający dostawę do godz. 15:00.

Modyfikacja dnia dostawy wskazanego w harmonogramie dostaw na inny dzień w ramach tego samego tygodnia dostaw nie jest możliwa.

W jaki sposób posiłki muszą być przechowywane?

Posiłki należy przechowywać w lodówce w temperaturze 0-50 C. Należy je spożyć w terminie przydatności do spożycia wskazanym na opakowaniu. Nie wymagają gotowania i nadają się do spożycia bezpośrednio po ich podgrzaniu przy pomocy kuchenki mikrofalowej, kuchenki gazowej, elektrycznej lub przy użyciu piekarnika, zaś stanowiące element drugiego dania dodatki takie jak surówki, sałatki czy sosy powinny być spożywane bez odgrzewania,

Posiłki mogą być podgrzewane za pomocą kuchenki mikrofalowej bezpośrednio w opakowaniu, po uprzednim zdjęciu/nakłuciu wierzchniej folii opakowania.

Czy Podopieczny może zostać wyłączony z programu w trakcie jego trwania?

Podopieczny może zostać wyłączony z Programu w przypadku:

 1. braku odebrania 3 dostaw Posiłków w miesiącu kalendarzowym i braku odwołania / zgłoszenia zmiany ich terminu dostawy, o ile fakt braku odbioru Posiłków nie nastąpił wskutek zdarzeń niezawinionych przez Podopiecznego, takich jak nagła hospitalizacja Podopiecznego czy też wskutek zdarzeń uznawanych za siłę wyższą,
 2. znaczącej zmiany w sytuacji życiowej Podopiecznego,
 3. powtarzającego się braku przestrzegania zasad przechowywania i spożycia posiłków, co może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Podopiecznego.

Wyłączenie z Programu następuje po przeanalizowaniu okoliczności konkretnego przypadku w drodze decyzji o zmianie decyzji o objęciu wsparciem Podopiecznego.

Zgłoś Seniora
lub zostań Wolontariuszem

Potrzebujemy Twojej pomocy, aby sensownie pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Byśmy mogli trafić do osób najbardziej potrzebujących, rozsądnie i adekwatnie do potrzeb rozdysponować ciepłe posiłki potrzebujemy właśnie Ciebie. Dołącz do nas!

Co robimy 3

0

seniorów objętych wsparciem

0

miesiące działania

0

posiłków

Aktualności

12 czerwca biuro Stowarzyszenia nieczynne

Ważna informacja!
Jutro (tj. środa) – biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie NIECZYNNE z powodu szkolenia .
Zapraszamy w czwartek! ❤️

Zobacz więcej  

Run 4 a Smile

Udanego długiego weekendu. Przypominamy, że 31 maja biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie nieczynne.

Zobacz więcej  

31 maja biuro Stowarzyszenia nieczynne

Udanego długiego weekendu. Przypominamy, że 31 maja biuro Stowarzyszenia Sursum Corda będzie nieczynne.

Zobacz więcej  

Kwiecień 2024. Wsparcie finansowe dla podopiecznych z programu Chcepomagac.org

W kwietniu Stowarzyszenie Sursum Corda przekazało 69 664,94 zł na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Podopiecznych z programu chcepomagac.org.

Zobacz więcej  

Zapraszamy na Piknik Rodzinny Stowarzyszenia Sursum Corda

Już 8 czerwca br. (sobota) Piknik Rodzinny Stowarzyszenia Sursum Corda. Serdecznie zapraszamy naszych Podopiecznych z programu Chcepomagac.org wraz z najbliższymi. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Wstęp wolny. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 czerwca br.

Zobacz więcej  

BO Małopolska: Zdecyduj jakie projekty warto zrealizować. Do wydania 16 mln zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Małopolski będą mogli zadecydować na co przeznaczyć 16 milionów złotych! O głosy powalczą aż 232 projekty. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu od 15 maja do 14 czerwca.

Zobacz więcej  

Zgłoś Seniora potrzebującego wsparcia

senior_www

Znasz osobę mającą ponad 60 lat, samotną, ubogą, może przewlekle chorą lub niepełnosprawną, znajdującą się w trudnej życiowej sytuacji, która ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie jest w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków.

Zgłoś Ją do naszego programu, razem możemy więcej! Możemy przywrócić radość na Jej twarzy oraz nadzieję na godne życie w społeczeństwie!

Są dwa WAŻNE WARUNKI:
- senior, którego zgłaszasz musi wyrazić na to zgodę,

- senior mieszka na terenie miasta Nowego Sącza lub Starego Sącza

 • Wypełnij WNIOSEK ONLINE zaznaczając powód, dlaczego Twoim zdaniem tej osobie powinniśmy pomóc.
  UWAGA: wypełnienie WNIOSKU nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu i otrzymaniem pomocy!

 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, by poinformować o kwalifikacji i dalszych krokach.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu przez nas wniosku wydamy decyzję o objęciu Podopiecznego wsparciem ORGANIZATORA, określającą jego zakres oraz zasady realizacji.

 • Po negatywnym rozpatrzeniu wniosku poinformujemy o odmowie zakwalifikowania do udziału w Programie.

Partnerzy akcji

Finansowanie

Program "Tysiąc posiłków, jedno serce" jest organizowany i finansowany przez Hotel Nowy Sącz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Koordynatorka projektu

H.Rams - circle foto - 2023

Halina Rams

18 44 11 994

pn. - pt.: 7.00 - 15.00

hrams@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content