> Inne projekty > Poradnictwo – skutecznie i profesjonalnie

- skutecznie i profesjonalnie

w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033

Logo projektu

Zadanie realizowane w 2022 i 2023 r. obejmuje działania, które w sposób komplementarny, poprzez modernizację infrastruktury, wzrost kompetencji kadr, wpłyną na wzmocnienie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia Sursum Corda, przekładającego się na jakość świadczonych usług poradniczych oraz przyczynią się do integracji organizacji poradniczych i upowszechnienia idei poradnictwa, dzięki kampanii edukacyjno-promocyjnej oraz konferencji nt. poradnictwa.

działania

Priorytet 1: Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług

Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji poradniczej

2022 r.:
- poprawienie warunków pracy kadry zarządzającej świadczeniami z zakresu poradnictwa oraz osób bezpośrednio udzielających świadczeń poradniczych w siedzibie organizacji,

- poprawienie jakości infrastruktury w zakresie pomieszczeń i bezpieczeństwa,

- poprawa zarządzania w organizacji poradnictwa, tworzenie i rozwijania strategii działania organizacji oraz podnoszenie standardów działania organizacji poradniczej - doradztwo eksperckie w zakresie podatkowo- finansowym i prawnym.

2023 r.:
- tworzenie i doskonalenie zasobów, podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej organizacją - szkolenia dla kadry zarządzającej świadczeniami w zakresie usług poradniczych,

- podnoszenie kompetencji ekspertów poradnictwa, kursy i szkolenia, w tym także zmierzające do pozyskiwania i zwiększania umiejętności oraz potwierdzenia kwalifikacji - szkoleniu z zakresu mediacji oraz tworzenia ugód,

- standaryzacja świadczonych usług oraz rozwój standardów i systemów kontroli wewnętrznej w organizacji - poddanie rocznego sprawozdania finansowego organizacji badaniu niezależnego, biegłego rewidenta

Priorytet 3: Edukacja - upowszechnienie – integracja

Zwiększanie świadomości osób potrzebujących pomocy poradniczej na temat możliwości skorzystania przez te osoby z potrzebnego im poradnictwa oraz promowanie usług poradniczych.

2022 r.
- kampania społeczna w zakresie dostępu do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

2023 r.
kampania społeczna w zakresie dostępu do systemu nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem,

- konferencja edukacyjno-promocyjna w obszarze poradnictwa.


pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

#KampaniaSpołeczna

Trudne sytuacja życiowe mogą spotkać każdego. Jednak nie wszystkich stać na skorzystanie z płatnej porady prawnej. Dlatego warto wiedzieć, że NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE są w zasięgu ręki. Przygotowany materiał odzwierciedla jedynie opinię jego autorów. NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

Edukacja prawna - artykuły tematyczne

Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej

Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej

Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej jest zapewniana przez państwo dla każdego obywatela będącego w takiej potrzebie. Aby jednak nie dochodziło do przekraczania w sposób świadomy dobroci przepisów prawa – muszą istnieć pewne ramy udzielanej pomocy.

Zobacz więcej  

Niepełnosprawność – Instytucje orzekające, procedury, tryb i zasady orzekania.

Niepełnosprawność – instytucje orzekające, procedury, tryb i zasady orzekania

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, powodującą niezdolność do pracy.

Zobacz więcej  

Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice

Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice?

Obowiązek szkolny to inaczej wymóg uczestniczenia w edukacji szkolnej do 18 roku życia. Realizowanie obowiązku szkolnego kontroluje dyrektor.

Zobacz więcej  

Prawo do mieszkania komunalnego i socjalnego

Prawo do mieszkania komunalnego i socjalnego

W Polsce każdy obywatel ma zagwarantowane prawo do mieszkania. Jednakże, nie wszyscy mają możliwość jego posiadania lub wynajęcia na rynku z powodów ekonomicznych. Dlatego państwo, a ściślej gminy, zajmują się zapewnieniem mieszkań komunalnych i socjalnych dla osób, które nie są w stanie sprostać wyzwaniom rynku nieruchomości.

Zobacz więcej  

Kraków. Warszawa. Dwa dni pełne konstruktywnych spotkań

W ostatnich dniach marca, przedstawiciele Stowarzyszenia Sursum Corda uczestniczyli w spotkaniach związanych z pomocą postpenitencjarną oraz poradnictwem obywatelskim. 

Zobacz więcej  

Pomoc osobom mobbingowany i dyskryminowanym w pracy

Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy

Mobbing oraz dyskryminacja pracownika to sytuacje, które niestety od kilku lat coraz częściej spotykane są w zakładach pracy.

Zobacz więcej  

Poradnictwo w liczbach

0

województw, w których
jesteśmy obecni

0

punktów pomocy Sursum Corda w Polsce w 2023 r.

0

porad w 2022 r.

Finansowanie

OP-NIW-KPP-stopka
Tablica - dofinansowanie

Koordynator projektu

Marcin Kałużny

Marcin Kałużny

Koordynator projektu

tel. 18 44 11 994

mkaluzny@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content