> Inne projekty > POCZTA OBIADOWA dla seniorów

POCZTA OBIADOWA

Napis Poczta obiadowa oraz logotyp Fundacji Biedronki i Sursum Corda

Stowarzyszenie Sursum Corda, w ramach programu "Poczta obiadowa" – edycja pilotażowa Fundacji Biedronki, pośredniczy w programie udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, polegającym na zapewnieniu seniorom dwóch bezpłatnych posiłków tygodniowo, dostarczonych Podopiecznemu pod wskazany przez niego adres zamieszkania, wyłącznie na terenie Nowego Sącza i Starego Sącza.

Pomoc skierowana jest do najbardziej wrażliwych grup społecznych - osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów w wieku 70+, które ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków. Program ma na celu przeciwdziałanie niedożywieniu osób starszych.

O programie

Kto może skorzystać z programu „Poczta obiadowa”?

Program dedykowany jest dla osób, które/których:

 • ukończyły 70 lat i ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków,
 • sytuacja rodzinna nie pozwala na uzyskanie wsparcia ze strony rodziny,
 • mieszkają na terenie Nowego Sącza lub Starego Sącza,
 • dochód netto na osobę nie przekracza 1.700 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 1.400 zł dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nie wymagają specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej, bądź zawierającej wykluczenia składnikowe, z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe,
 • są w stanie i zobowiązują się przestrzegać zasad dot. przechowywania i spożycia posiłków.
Co należy rozumieć przez wskazany w powyższym pytaniu dochód?

Za dochód uważa się średni miesięczny udokumentowany dochód netto za miesiące: 12.2022 r., 01.2023 r. i 02.2023 r., w szczególności:

 • emerytury;
 • renty;
 • zasiłki stałe;
 • dochody uzyskiwane z działalności rolniczej;
 • wynagrodzenia z umów o pracę czy umów cywilnoprawnych;
 • świadczenie wychowawcze (500+ na dziecko);
 • dodatek pielęgnacyjny dla osób, które skończyły 75 lat.
Czego nie wlicza się do udokumentowanego dochodu?

Do dochodu nie wlicza się:

 • zasiłków celowych;
 • specjalnych zasiłków celowych;
 • świadczeń jednorazowych;
 • świadczeń w naturze;
 • pomocy materialnej uzyskanej z innej organizacji non-profit;
 • nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych;
 • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji („500+ dla seniora”);
 • pomocy rzeczowej, w tym posiłków otrzymywanych przez Podopiecznego od instytucji lub podmiotów trzecich.
Co rozumie się poprzez „wspólne gospodarstwo domowe” uwzględnione przy wymogu osiągania dochodu, uwzględnionego w 1 punkcie?

Za wspólne gospodarstwo domowe przyjmuje się wspólne zamieszkiwanie oraz stałe, wspólne zaspakajanie potrzeb życiowych, w tym wspólne ponoszenie wydatków bądź też pozostawanie przez jedną z osób wspólnie zamieszkujących na całkowitym lub częściowym utrzymaniu innej osoby lub osób, z którymi osoba ta prowadzi wspólne gospodarstwo.

Czy są jakieś wyjątki co do kwalifikowalności osób do programu?

W drodze wyjątku do Programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które ukończyły 55 lat, spełniające wszystkie pozostałe kryteria oraz jeśli zachodzą wyjątkowe, istotne okoliczności. Liczba takich uczestników nie może jednak przekroczyć 10% całkowitej liczby osób zakwalifikowanych do Programu przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Z czego składają się posiłki?

Posiłki składają się z dwóch dań (zupa oraz drugie danie) każdy i są przygotowane przez firmę cateringową według menu opracowanego przez dietetyków, przy uwzględnieniu zapotrzebowania kalorycznego seniorów, o łącznej wartości kalorycznej około 600-700 kcal każdy.

Kiedy i gdzie posiłki będą dostarczane?

Posiłki dostarczać będzie firma cateringowa pod wskazany przez seniora adres zamieszkania w poniedziałki w godzinach 8:00-12:00. Dostawy realizowane są z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przypadku których dostawa następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym, również w godzinach 8:00-12:00.

Przez jaki okres czasu posiłki będą dostarczane?

Jest to program pilotażowy, skierowany jedynie do 550 osób w Polsce. Wsparcie w ramach Programu będzie udzielane przez okres pięciu miesięcy, licząc od daty pierwszej dostawy posiłków na danym terenie dostaw, czyli od 29.05.2023 r.

W jaki sposób będzie się odbywać dostawa posiłków?

Posiłki dostarczane będą przez kierowcę firmy cateringowej bezpośrednio do mieszkania seniora. Dla potwierdzeni dostaw konieczne będzie umieszczenie naklejki z kodem QR (otrzymanym od Stowarzyszenie) po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych w miejscu zamieszkania oraz zobowiązanie się do okazania tego kodu dostarczającemu posiłki kierowcy podczas każdej dostawy, celem jego zeskanowania.

Co będzie zawierał kod QR znajdujący się na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych?

Kod QR będzie zawierał wyłącznie zakodowane dane Podopiecznego, niedostępne dla osób postronnych i niemożliwe do odczytania w sposób tradycyjny (tzw. „gołym okiem”), ani za pośrednictwem telefonu komórkowego. Kod będzie możliwy do odczytania wyłącznie przy użyciu Aplikacji, do której dostęp mają jedynie pracownicy Fundacji Biedronki oraz Stowarzyszenie Sursum Corda, w tym jej wolontariusz sprawujący opiekę nad seniorem, firma cateringowa sporządzająca i dostarczająca posiłki, w tym jej kierowca.

Czy posiłki będą uwzględniać wymogi dietetyczne i wykluczenia pokarmowe?

Niestety, dostarczane posiłki nie uwzględniają  specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej zawierającej wykluczenia składnikowe z uwagi na alergie czy nietolerancje pokarmowe. Specjalistyczna dieta lub wykluczenia pokarmowe wykluczają z udziału w Programie.

Jest natomiast możliwość wyboru diety: standardowej lub lekkostrawnej.

Co w sytuacji zmiany sytuacji życiowej Podopiecznego (seniora)?

Podopieczny lub osoby go reprezentujące zobowiązane są do poinformowania na piśmie Stowarzyszenia Sursum Corda, jeśli jego sytuacja życiowa, w oparciu o ocenę której zostało przyznane wsparcie w ramach Programu, uległa znaczącej zmianie (np. objęcie usługami opiekuńczymi, w ramach których mieści się przygotowanie posiłków, umieszczenie w ośrodku opieki długoterminowej, uzyskanie wsparcia od rodziny lub od instytucji publicznych lub podmiotów trzecich w zakresie zbieżnym z Programem itp.).

W jaki sposób należy zgłosić seniora?

Zgłoszenia dokonywane są dwuetapowo:

 • Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ (zgłoszenia może dokonać sam senior, członek rodziny seniora, sąsiad, znajomy, instytucja pomocowa, caritas, parafia itp.)
 • Wydrukować, uzupełnić i podpisać wniosek o udzielenie wsparcia (dostępny TUTAJ) i dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Sursum Corda (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00), wraz dokumentami potwierdzającymi wiek oraz uzyskany dochód netto za miesiące 12.2022 r., 01.2023 r., 02.2023 r.

lub

zaznaczyć w zgłoszeniu elektronicznym, że brak jest możliwości samodzielnego dostarczenia wniosku do siedziby Stowarzyszenia. Wówczas nasi wolontariusze odwiedzą seniora w domu i załatwią wszelkie formalności.

Czy do złożenia wniosku wymagane są jakiekolwiek dokumenty?

W celu weryfikacji wniosku przez Stowarzyszenie Sursum Corda należy okazać dokumenty potwierdzające wiek oraz uzyskany dochód netto za miesiące 12.2022 r., 01.2023 r., 02.2023 r.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo lub przesłane po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Do kiedy należy dokonać zgłoszeń seniora?

Rekrutacja osób do programu kończy się z dniem 25.05.2023 r.

Zgłoszeń należy jednak dokonywać jak najszybciej z uwagi na ograniczoną ilość osób, którym możemy pomóc oraz czas rozpatrywania wniosków. Decyduje kolejność zgłoszeń osób spełniających warunki wskazane powyżej.

Według jakich zasad wnioski będą rozpatrywane?

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez osoby spełniające kryteria, o których mowa w pytaniu pierwszym, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz nieobjęte usługami opiekuńczymi w ramach których mieści się przygotowanie posiłków.

Podczas rozpatrywania wniosku będzie brana pod uwagę kompletność i poprawność jego wypełnienia oraz kolejność wpływu. Ostateczna decyzje o zakwalifikowaniu do programu podejmuje Stowarzyszenie Sursum Corda na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez osoby ubiegające się o udzielenie wsparcia.

Czy w trakcie trwania programu można zmienić rodzaj diety lub odwołać termin dostaw z uwagi na planowaną nieobecność w miejscu zamieszkania?

W takich sytuacjach prosimy o kontakt z dedykowanym dla seniora wolontariuszem lub biurem Stowarzyszenia Sursum Corda, tel. 18 44 11 994 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00). Chęć zmiany powinna zostać zgłoszona maksymalnie do piątku poprzedzającego dzień dostawy do godz. 09:00.

Modyfikacja dnia dostawy wskazanego w harmonogramie dostaw na inny dzień w ramach tego samego tygodnia dostaw nie jest możliwa.

W jaki sposób posiłki muszą być przechowywane?

Posiłki należy przechowywać w lodówce w temperaturze 0-50 C. Należy je spożyć w terminie przydatności do spożycia wskazanym na opakowaniu. Nie wymagają gotowania i nadają się do spożycia bezpośrednio po ich podgrzaniu przy pomocy kuchenki mikrofalowej, kuchenki gazowej, elektrycznej lub przy użyciu piekarnika, zaś stanowiące element drugiego dania dodatki takie jak surówki, sałatki czy sosy powinny być spożywane bez odgrzewania,

Posiłki mogą być podgrzewane za pomocą kuchenki mikrofalowej bezpośrednio w opakowaniu, po uprzednim zdjęciu/nakłuciu wierzchniej folii opakowania.

Czy Podopieczny może zostać wyłączony z programu w trakcie jego trwania?

Podopieczny może zostać wyłączony z Programu w przypadku:

 1. nie odebrania 2 dostaw Posiłków w miesiącu kalendarzowym i nie odwołania/ zgłoszenia zmiany ich terminu dostawy, o ile fakt braku odbioru Posiłków nie nastąpił wskutek zdarzeń niezawinionych przez Podopiecznego, takich jak nagła hospitalizacja Podopiecznego czy też wskutek zdarzeń uznawanych za siłę wyższą,
 2. znaczącej zmiany w sytuacji życiowej Podopiecznego, jak również w przypadku braku przekazania Fundacji Biedronki informacji o znaczącej zmianie jego sytuacji,
 3. powtarzającego się braku przestrzegania zasad przechowywania i spożycia posiłków, co może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Podopiecznego.

Wyłączenie z Programu następuje po przeanalizowaniu okoliczności konkretnego przypadku w drodze decyzji o zmianie decyzji o objęciu wsparciem Podopiecznego.

Zgłoś Seniora
lub zostań Wolontariuszem

Piękna idea, prawda? Nie poradzimy sobie jednak sami… Byśmy mogli trafić do osób najbardziej potrzebujących, rozsądnie i adekwatnie do potrzeb rozdysponować ciepłe posiłki potrzebujemy Twojej pomocy. Sprawdź, w jaki sposób możesz się zaangażować!

Co robimy 3

0

seniorów objętych wsparciem

0

miesięcy działania

0

dwudaniowych obiadów

Aktualności

Październik 2023. Wsparcie finansowe dla osób chorych i niepełnosprawnych z programu Chcepomagac.org

W październiku Stowarzyszenie Sursum Corda przekazało 187 426 złotych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Podopiecznych z programu chcepomagac.org.

Zobacz więcej  

Wyniki konkursu MINI GRANTY. Dziękujemy za zgłoszenia i otwartość na działanie

Końcówka roku, a wolontariusze mają chęci do działania i głowy pełne pomysłów. To niezwykle piękne i poruszające! 

Zobacz więcej  

Cykl wyjątkowych szkoleń dla wszystkich, którym bliski jest temat wolontariatu

Najbliższy miesiąc będzie czasem niezwykłej inspiracji, a to za sprawą szkoleń z zakresu wolontariatu. Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest temat wolontariatu lub osób, które chciałyby rozpocząć z nim przygodę w swojej organizacji.

Zobacz więcej  

Co lubię w swojej pracy? Pomagaj z Praca.pl

Dobra zabawa połączona z charytatywnym celem Pomagaj z Praca.pl. Wygraj 2 000 złotych, które Praca.pl przeznaczy na DOBRE działania Twojej, ulubionej organizacji pozarządowej!

Zobacz więcej  

Niezwyciężona – Lachowska Wiara dla Zosi i Gosi

11 listopada podczas koncertu patriotycznego NIEZWYCIĘŻONA, który odbędzie się w AULI ANS w Nowym Sączu zostanie przeprowadzona licytacja, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie podopiecznych z programu chcepomagac.org.

Zobacz więcej  

Październik 2023 i pomoc postpenitencjarna w liczbach

Czas na podsumowanie październikowej pomocy udzielonej osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. Od 2014 roku przy Stowarzyszeniu Sursum Corda działa Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej.

Zobacz więcej  

Zgłoś Seniora potrzebującego wsparcia

Uśmiechnięci seniorzy podczas wspólnego posiłku

Znasz osobę mającą ponad 70 lat, samotną, ubogą, może przewlekle chorą lub niepełnosprawną, znajdującą się w trudnej życiowej sytuacji, która ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie jest w stanie w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków. 

Zgłoś Ją do naszego programu, razem możemy więcej! Możemy przywrócić radość na Jej twarzy oraz nadzieję na godne życie w społeczeństwie!

Są trzy WAŻNE WARUNKI:
- senior, którego zgłaszasz musi wyrazić na to zgodę,
- senior mieszka na terenie miasta Nowego Sącza lub Starego Sącza
- osiągany dochód netto na osobę nie przekracza 1.700 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 1.400 zł dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym

 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zaznaczając powód, dlaczego Twoim zdaniem tej osobie powinniśmy pomóc.
  UWAGA: wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu i otrzymaniem pomocy!

 • Dostarcz do biura Stowarzyszenia Sursum Corda (ul. Lwowska 11, Nowy Sącz) wypełniony i podpisany przez seniora Wniosek o udzielenie wsparcia. Jeśli nie możesz osobiście dostarczyć wniosku – wpisz to w formularzu zgłoszeniowym. Wówczas nasi wolontariusze odwiedzą seniora w domu i załatwią wszelkie formalności.

 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, by poinformować o kwalifikacji i dalszych krokach.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu przez nas wniosku wydamy decyzję o objęciu Podopiecznego wsparciem Fundacji Biedronki, określającą jego zakres, zasady realizacji oraz dostarczymy kod QR w formie samoprzylepnej naklejki, zawierającej zakodowane dane Podopiecznych do umieszczenia po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych w miejscu zamieszkaniu seniora.

 • Po negatywnym rozpatrzeniu wniosku poinformujemy o odmowie zakwalifikowania do udziału w Programie.

Zostań Wolontariuszem

wolontariusz

 

Potrzebujemy Twojej pomocy, by dotrzeć do ludzi dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, samotnością z terenu Nowego Sącza lub Starego Sącza.

Mamy narzędzie, doświadczenie i sponsora: dajemy pomoc materialną w postaci ciepłych posiłków od Fundacji Biedronki.

Zaangażuj się! ZOSTAŃ wolontariuszem POCZTY OBIADOWEJ ! 

Zadania Wolontariusza

 • wskazuje seniorów spełniąjących kryteria oraz zgłasza ich do programu

 • odwiedza seniora w domu, weryfikuje jego sytuację życiową, pomaga wypełnić wniosek o udzielenie wsparcia oraz dostarcza dokumnenty do biura Stowarzyszenia Sursum Corda

 • przedstawia zasady programu, pośredniczy w kontakcie pomiędzy seniorem, a przedstawicielem Stowarzyszenia

 • przekazuje kod QR oraz umieszcza go na drzwiach wejściowych w miejscu zamieszkania seniora

 • nawiązuje wartościowe znajomości, także międzypokoleniowe

Angażujesz się i zyskujesz!

#motywacja

czekają na Ciebie spotkania integracyjne, materiały promocyjne i inne ciekawe propozycje

#noweznajomości

poznajesz ciekawych ludzi, zawierasz znajomości
z osobami o podobnych wartościach

#doświadczenie

zdobędziesz ciekawe doświadczenie, które z pewnością zaowocuje w przyszłości

#satysfakcja

działania pomocowe dają ogromną satysfakcję, dzięki Tobie seniorzy mają impuls do zmiany

#rozwójkompetencji

rozwijasz swoje kompetencje poprzez szkolenia, które proponujemy

Finansowanie

Program "POCZTA OBIADOWA" jest organizowany i finansowany przez Fundację Biedronki.

Koordynatorka projektu

A.Gądek - circle foto - 2023

Anna Gądek

18 44 11 994

pn. - pt.: 7.00 - 15.00

agadek@sc.org.pl

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content