> Nieodpłatna pomoc prawna > Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Nieodpłatna pomoc prawna

20210618-formy-opodatkowania-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-main

18 czerwca 2021

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Zakładając w Polsce  działalność gospodarczą podczas jej rejestracji do Centralnej Ewidencji Informacji Gospodarczej – CEIDG, przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać odpowiednią formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązujące zasady wskazują, iż za wybór formy opodatkowania odpowiedzialny jest przedsiębiorca, który podczas wyboru formy opodatkowania musi kierować się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem wykonywanej działalności.

Regulacje prawne w Polsce wyróżniają cztery formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej do których należą:

 1. na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),
 2. według stawki liniowej (19%),
 3. zryczałtowane formy opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo karta podatkowa.

Zasady ogólne

Forma opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych oparta jest o tzw. skalę podstawową. Skala ta oznacza  przedziały, w których przeliczany jest odpowiednio podatek. Przy zasadach ogólnych podatek liczymy od dochodu, który jest ustalamy jako przychód – koszty. W systemie tym obowiązują dwa progi podatkowe. Do dochodu 85528 zł liczymy podatek w wysokości 17%, a powyżej tej kwoty podatek w wysokości 32%. Przedsiębiorca, który wybrał zasady ogólne może rozliczyć się  z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.  Ponadto w tej formie przedsiębiorca, który wybrał podatek rozliczany na zasadach ogólnych, zobligowany jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Również w tej sytuacji, zobowiązany jest ustalić podstawę opodatkowania, którą stanowi przychód pomniejszony o koszty. 

Ważną kwestią jest fakt, iż podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej są uprawnieni do wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W ich przypadku obowiązek zapłaty zaliczek na podatek dochodowy powstaje po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego, a zaliczkę trzeba wpłacić w terminie do 20. dnia po upływie kwartału roku kalendarzowego. Natomiast  zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać bezgotówkowo na indywidualny rachunek podatkowy  do Urzędu Skarbowego w terminie do 20-ego dnia po upływie miesiąca. 

Stawka liniowa

W przypadku podatku liniowego stawka  wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy. Jest to podstawowa różnica pomiędzy tym podatkiem, a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca, który się na niego zdecyduje, nie ma prawa do wspólnego rozliczenia (z małżonkiem albo dzieckiem) oraz większości ulg ( np. podzielić się 1 proc. PIT).

Przedsiębiorca który zdecyduje się się na podatek według progresywnej skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku, ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. W przypadku wyboru opodatkowania według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, przychody pomniejsza się o koszty ich uzyskania. Tym samym podatek dochodowy oblicza się wówczas od dochodu. Również należy pamiętać iż po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca składa w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36 lub PIT-36L) – w terminie od dnia 15 lutego do końca 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym; zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. 

Rozliczenie zryczałtowane

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Specyfika ryczałtu polega jeszcze na dosyć dużej liczbie dostępnych stawek. Stawki ryczałtu są zróżnicowane w zależności od rodzaju przychodów i wynoszą:

 • 17% przychodów osiąganych z działalności w zakresie wolnych zawodów, 
 • 15% przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji;,  10% przychów z odpłatnego zbycia np. nieruchomości użytkowych stanowiących składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej lub przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek; 
 • 8,5% do 100 000 zł przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodu ze świadczenia niektórych usług, m.in. wynajmu i obsługi nieruchomości własnych i dzierżawionych, wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek; 
 • 8,5% przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym przychodów                                 z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 
 • 5,5% przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej, 
 • 3% – przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5%, 
 • 2% - przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wybierając tę formę opodatkowania przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić księgę przychodów. Również przedsiębiorca musi obliczyć w ciągu roku należna kwotę podatku i wpłacić na mikrorachunek podatkowy.

Ważnym aspekt przy tej formie opodatkowania jest to iż przedsiębiorca w ciągu roku podatkowego może wpłacać podatek  za każdy miesiąc – w terminie do 20 dnia następnego miesiąca bądź kwartalnie – w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony.

Karta podatkowa w polskim systemie podatkowym stanowi jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często jest nie wysoki a dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej jest ustalana w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Stawki karty podatkowej są określone kwotowo, a ich wysokość jest uzależniona od m.in:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, 
 • liczby zatrudnionych pracowników, 
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza. 

Przedsiębiorcy którzy decydują się na wybór tej formy opodatkowania, muszą  wpłacać podatek  na rachunek urzędu skarbowego co miesiąc – w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego. 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content