> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne > Czym jest pełnomocnictwo i jakie są jego rodzaje?

Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

Czym jest pełnomocnictwo i jakie są jego rodzaje?

05 grudnia 2022

Czym jest pełnomocnictwo i jakie są jego rodzaje?

W codziennym życiu załatwiamy wiele spraw i dokonujemy wielu czynności. Zwykle działamy osobiście, chcąc wykazać się należytą starannością i wierząc, że osobiście najlepiej wszystkiego dopilnujemy. Nie zawsze jednakże możemy działać we własnej osobie, co wyraźnie pokazał nam ostatni stan epidemii. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi nam m.in. instytucja pełnomocnictwa.

Wszelkich czynności możemy dokonywać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Inna osoba może działać w naszym imieniu w oparci o dwa źródła – takie upoważnienie może wynikać bezpośrednio z przepisów ustawy (np. rodzic działający w imieniu swojego dziecka) lub właśnie z pełnomocnictwa.

Czym zatem jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo to w najprostszym rozumieniu upoważnienie do dokonywania czynności, czy prowadzenia spraw w imieniu innej osoby. „Pełnomocnictwem” określa się także sam dokument, z którego to upoważnienie wynika.

Zasadniczo pełnomocnictwa można udzielić w dowolnej formie – także ustnie. Z uwagi jednakże na fakt, że pełnomocnik zwykle musi jakoś udowodnić to, że tym pełnomocnikiem faktycznie jest - np. w urzędzie z pewnością wymagane będzie okazanie stosownego dokumentu - zalecane jest przygotowanie pełnomocnictwa w formie dokumentowej właśnie. Aby zatem upoważnić inną osobę do działania w naszym imieniu, należy sporządzić dokument pełnomocnictwa, w którym wskażemy swoje dane, dane osoby, której rzeczonego pełnomocnictwa udzielamy oraz tzw. zakresu umocowania – czyli po prostu w jakich sprawach ta osoba może nas reprezentować. Pełnomocnictwo musi być rzecz jasna zaopatrzone naszym podpisem (ale nie musi go podpisywać osoba, która ma być pełnomocnikiem!) oraz datą.

Warto zauważyć, że jeżeli chcemy upoważnić inną osobę do dokonania w naszym imieniu czynności prawnej, dla której prawo wymaga szczególnej formy (np. formy aktu notarialnego), pełnomocnictwo musi być udzielone w takiej samej formie, w jakiej musi być dokonana ta czynności. Przykładowo – obowiązkową formą dla umowy sprzedaży nieruchomości jest forma aktu notarialnego. Zatem, jeżeli będziemy chcieli, aby inna osoba sprzedała bądź kupiła w naszym imieniu nieruchomość – musimy udzielić jej pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego (a zatem u notariusza). Może się również zdarzyć, że przepis będzie wskazywał wprost, że pełnomocnictwo do dokonania konkretnej czynności wymaga szczególnej formy – np. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Zasadniczo także pełnomocnictwo ogólne (czyli do zastępowania nas we wszystkich sprawach danego rodzaju) powinno być udzielone na piśmie (tak art. 99 § 2 Kodeksu cywilnego).

Co do zasady można wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe i do poszczególnej czynności (tzw. „pełnomocnictwo szczególne”). Różnią się one pod względem zakresu umocowania – tj. tego przy jakich czynnościach na ich podstawie pełnomocnik może reprezentować swojego mocodawcę.
1. Pełnomocnictwo ogólne to najszerszy rodzaj pełnomocnictwa. Zwykle jest pełnomocnictwem do całego katalogu czynności danego typu. Przykładowo mogą być to wszelkie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, czy też wszelkie czynności związane z zarządem nieruchomością. Ważną kwestią jest jednakże to, że pełnomocnictwo o charakterze ogólnym obejmuje swym zakresem jedynie umocowanie do czynności zwykłego zarządu (np. do pobierania czynszu). Dodatkowo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności – tj. aby udzielić go skutecznie należy to uczynić na piśmie(tak art. 98 kodeksu cywilnego).
2. Pełnomocnictwo rodzajowe (często określane też jako gatunkowe) to pełnomocnictwo do zastępowania mocodawcy przy określonej kategorii czynności prawnych. Określa ono rodzaj czynności, których pełnomocnik może podejmować w imieniu swojego mocodawcy. Przykładem pełnomocnictwa rodzajowego będzie pełnomocnictwo udzielane innej osobie, aby w naszym imieniu odbierała korespondencję. Istotną informacją jest to, że pełnomocnictwo rodzajowe nie jest dopuszczalne w zakresie tych czynności prawnych, co do których wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Inaczej niż pełnomocnictwo ogólne, może obejmować równie dobrze umocowanie do czynności zwykłego zarządu, jak i przekraczających ten zakres.
3. Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności (czasem określane także jako pełnomocnictwo szczególne, czy też specjalne) jest to pełnomocnictwo, które dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej (np. sprzedaży oznaczonej nieruchomości). Tym wlaśnie różni się od pełnomocnictwa zarówno ogólnego, jak i rodzajowego – tam bowiem chodzi o dokonanie w zasadzie nieograniczonej liczby czynności prawnych. Ten typ pełnomocnictwa jest dopuszczalny do wszystkich typów czynności prawnych, niemających ściśle osobistego charakteru.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez mocodawcę. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa może zostać złożone pełnomocnikowi i następuje z chwilą dojścia do niego oświadczenia o odwołaniu w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią.

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
Najlepsze kasyna online
×
Skip to content