> Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne > Czego nie można robić w komunikacji publicznej?

Edukacja prawna 2022 - artykuły tematyczne

IX - czego nie można robić w komunikacji publicznej - grafika

19 września 2022

Czego nie można robić w komunikacji publicznej?

Podróżując autobusem, tramwajem lub pociągiem, pasażerowie powinni przestrzegać podstawowych zasad kultury osobistej oraz przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji publicznej.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe, przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, mogą wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Dotyczy to zarówno prywatnych, jak i publicznych przewoźników. Regulaminy, o których mowa, są zatem aktami regulującymi obowiązki i uprawnienia przewoźników oraz osób korzystających z usług transportu zbiorowego.

Regulamin obowiązuje, jeśli pasażer miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Z uwagi na specyfikę i masowy charakter usług w zakresie komunikacji publicznej, uznaje się, że taką możliwość zapewnia wywieszenie treści regulaminu w ogólnodostępnym miejscu,
w szczególności w siedzibie bądź na stronie internetowej przewoźnika lub organizatora transportu zbiorowego, na dworcach lub przystankach, wewnątrz pojazdu. Wsiadając na pokład pojazdu i korzystając z danej usługi, akceptujemy określone warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt.

O treści wprowadzonego regulaminu decyduje przewoźnik lub organizator transportu zbiorowego, który określa jakie zachowanie jest zabronione. W większości regulaminów zachowania zabronione stanowią m.in.:
- podróżowanie bez ważnego biletu (z wyłączeniem osób uprawnionych do bezpłatnego przejazdu),
- wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego po sygnale odjazdu,
- otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
- nieuzasadnione używanie hamulca bezpieczeństwa i sygnału alarmowego,
- wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, w czasie jazdy lub postoju,
- zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu oraz niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
- zakłócanie spokoju w pojeździe,
- wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
- spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub psychoaktywnych,
- palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych i używanie tzw. e-papierosów w pojeździe,
na przystankach i dworcach,
- spożywanie artykułów żywnościowych mogących zanieczyścić wnętrze pojazdu lub innych pasażerów,
- przewożenie bagaży w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,
- korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w sposób zakłócający spokój innych pasażerów,
- granie na instrumentach muzycznych, odtwarzanie muzyki z urządzeń elektronicznych bez użycia słuchawek lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
- przebywanie w pojeździe na łyżworolkach, rolkach, wrotkach lub podobnych sprzętach sportowych i rekreacyjnych,
- prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd w czasie jazdy,
- prowadzenie zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy bez stosownego upoważnienia,
- przebywanie poza miejscami wyznaczonymi dla pasażerów (np. w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania, w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi sterowanych fotokomórką w sposób uniemożliwiający ich zamknięcie, siadanie na barierkach ochronnych zamontowanych w pojazdach).

Za naruszenie obowiązującego regulaminu, upoważnieni kontrolerzy mogą wystawić opłatę dodatkową za złamanie określonego punktu regulaminu, w wysokości wskazanej przez odpowiedniego przewoźnika lub organizatora transportu zbiorowego. Kontrolerzy biletowi nie mają uprawnień do wystawiania mandatów. Niestosowanie się do zapisów regulaminu komunikacji publicznej może być traktowane jako wykroczenie, o którym mowa w art. 54 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 54 Kodeksu wykroczeń: „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”. Przepis ten stanowi podstawę prawną do wymierzenia przez Policję lub Straż Miejską (Gminną) grzywny w drodze mandatu karnego, nawet w wysokości 500 zł.

Znajomość i przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji publicznej nie wymaga dużego wysiłku, a może w znaczny sposób poprawić komfort podróżowania nam i współpasażerom.

×
Skip to content