> Co robimy > Centrum Mediacji > Regulacje dotyczące mediacji

Regulacje dotyczące mediacji

regulacje_dotyczace_mediacji_01

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające zmiany w zakresie zasad prowadzenia mediacji. Zmiany te sprzyjają szybszemu i tańszemu rozstrzyganiu spraw.

Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację lub z wniosku o mediację przed wytoczeniem powództwa, albo z postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Obowiżek mediacji przed złożeniem pozwu

Od 1 stycznia 2016 pozew do sądu musi być poprzedzony podjęciem próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.). Z praktyki sądów wynika, że brak informacji w pozwie o podjętej próbie mediacji oraz brak wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia próby mediacji skutkuje zwróceniem pozwu z powodu braków formalnych.

Dodatkowo, przed pierwszą rozprawą przewodniczący ma obowiązek dokonania oceny potencjału mediacyjnego sprawy.

Walorem skorzystania z mediacji i rozstrzygnięcia sporu (zawarcia ugody mediacyjnej) na tym etapie, jest całkowity zwrot opłaty sądowej od pozwu lub uiszczonej przez pozwanego opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty.

Mediacje w trakcie postępowania sądowego

Sąd ma obowiązek w każdym stanie postępowania nakłaniać strony do mediacji i pouczać o możliwości ugodowego załatwienia sprawy, w szczególności w drodze mediacji. O mediację każda ze stron może także samodzielnie zawnioskować na dowolnym etapie postępowania sądowego, nawet więcej niż jeden raz w toku postępowania. Często możliwość polubownego zakończenia sporu pojawia się na dalszym etapie, np. w wyniku refleksji po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Skorzystanie z mediacji w trakcie postępowania sądowego (czyli z tzw. mediacji sądowej) nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami w naszym ośrodku, zaś w przypadku rozstrzygnięcia sporu (zawarcia ugody mediacyjnej) dodatkowo pojawia się korzyść w postaci zwrotu 75% opłaty sądowej od pozwu lub uiszczonej przez pozwanego opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty.

Odmowa udziału w mediacji może rodzić konsekwencje finansowe

Zgodnie z art. 103 §1 kpc „sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem”, a w art. 103 §2 kpc wskazano, że „przepis §1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.”.

Tak więc w wyniku odmowy przystąpienia do mediacji może nastąpić, niezależnie od wyniku roztrzygnięcia sporu sądowego, zasądzenie kosztów procesu od tej strony, która nie chciała wziąć udziału w mediacji. Jak widać, może to dotyczyć także strony, która wygra spór sądowy.

 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

×
Skip to content