> Co robimy > Centrum Mediacji > Regulacje dotyczące mediacji

Regulacje dotyczące mediacji

regulacje_dotyczace_mediacji_01

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające zmiany w zakresie zasad prowadzenia mediacji. Zmiany te sprzyjają szybszemu i tańszemu rozstrzyganiu spraw.

Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację lub z wniosku o mediację przed wytoczeniem powództwa, albo z postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Obowiżek mediacji przed złożeniem pozwu

Od 1 stycznia 2016 pozew do sądu musi być poprzedzony podjęciem próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.). Z praktyki sądów wynika, że brak informacji w pozwie o podjętej próbie mediacji oraz brak wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia próby mediacji skutkuje zwróceniem pozwu z powodu braków formalnych.

Dodatkowo, przed pierwszą rozprawą przewodniczący ma obowiązek dokonania oceny potencjału mediacyjnego sprawy.

Walorem skorzystania z mediacji i rozstrzygnięcia sporu (zawarcia ugody mediacyjnej) na tym etapie, jest całkowity zwrot opłaty sądowej od pozwu lub uiszczonej przez pozwanego opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty.

Mediacje w trakcie postępowania sądowego

Sąd ma obowiązek w każdym stanie postępowania nakłaniać strony do mediacji i pouczać o możliwości ugodowego załatwienia sprawy, w szczególności w drodze mediacji. O mediację każda ze stron może także samodzielnie zawnioskować na dowolnym etapie postępowania sądowego, nawet więcej niż jeden raz w toku postępowania. Często możliwość polubownego zakończenia sporu pojawia się na dalszym etapie, np. w wyniku refleksji po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Skorzystanie z mediacji w trakcie postępowania sądowego (czyli z tzw. mediacji sądowej) nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami w naszym ośrodku, zaś w przypadku rozstrzygnięcia sporu (zawarcia ugody mediacyjnej) dodatkowo pojawia się korzyść w postaci zwrotu 75% opłaty sądowej od pozwu lub uiszczonej przez pozwanego opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty.

Odmowa udziału w mediacji może rodzić konsekwencje finansowe

Zgodnie z art. 103 §1 kpc „sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem”, a w art. 103 §2 kpc wskazano, że „przepis §1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.”.

Tak więc w wyniku odmowy przystąpienia do mediacji może nastąpić, niezależnie od wyniku roztrzygnięcia sporu sądowego, zasądzenie kosztów procesu od tej strony, która nie chciała wziąć udziału w mediacji. Jak widać, może to dotyczyć także strony, która wygra spór sądowy.

 

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić każdego dnia! 

×
Skip to content