> Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne > Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?

Edukacja prawna 2023 - artykuły tematyczne

Błąd w sztuce lekarskiej. Kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania - artykuł prawny

15 października 2023

Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?

Każdy pacjent ma prawo oczekiwać, że uzyska od lekarza należytą pomoc medyczną. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1516) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Co jednak, gdy lekarz naruszy ten obowiązek, a naruszenie to spowoduje u pacjenta szkodę? Czy w takim wypadku pacjentowi przysługuje prawo do odszkodowania?

Generalnie należy uznać, że odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza wystąpi, gdy popełni on tzw. błąd w sztuce lekarskiej. Dla przyjęcia zaś, że wystąpił błąd lekarski, czyli obiektywna sprzeczność z powszechnie przyjętymi zasadami i regułami postępowania dyktowanymi przez naukę i praktykę medyczną, koniecznym jest wykazanie, że popełniono błąd diagnostyczny, czyli wadliwie rozpoznano stan zdrowia, bądź – przy prawidłowym rozpoznaniu – zastosowano niewłaściwą metodę leczenia, bądź wreszcie przy prawidłowej diagnozie – popełniono błąd w zakresie sposobu leczenia. Jednocześnie należy podkreślić, że spowodowanie szkody w warunkach błędu w sztuce medycznej (lekarskiej) jest specyficzną postacią deliktu prawa cywilnego, którego zaistnienie wymaga spełnienia się przesłanek odpowiedzialności z tego tytułu, czyli działania lub zaniechania, z którego wynika szkoda, szkody oraz związku przyczynowego między nimi. W orzecznictwie sądowym podkreśla się przy tym, że błąd w sztuce medycznej (lekarskiej) stanowi czynność lekarza niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla niego dostępnym, zaś elementem koniecznym dla przypisania mu winy za ten błąd jest jego umyślność lub niedbalstwo (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 01 kwietnia 1955 r., IV CR 39/54, LEX nr 118379). Jednocześnie, o przypisaniu winy, a tym samym i odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza można mówić jedynie w sytuacjach gdy porównanie postępowania lekarza z przyjętym standardem leczenia wypadnie na niekorzyść lekarza, przy czym od lekarza nie można wymagać osiągnięcia ściśle określonego efektu w zakresie sposobu leczenia, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych, jeżeli zachowana jest wymagana staranność dla danego rodzaju zabiegu, czy też postawienia właściwej diagnozy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1970 r., II CR 543/70, LEX nr 1220).

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w razie wystąpienia tak rozumianego błędu lekarskiego, pacjentowi będzie przysługiwało prawo do stosownego odszkodowania za szkody będące następstwem tego błędu. W szczególności może ono obejmować rekompensatę z tytułu strat rzeczowych (np. kosztów leczenia pozostających w związku z błędem lekarskim) lub krzywdy (fizycznej i psychicznej) doznanej przez pacjenta w następstwie tego błędu.
Należy przy tym zauważyć, że poszkodowany pacjent nie zawsze będzie musiał wykazać bezpośredni związek działania lub zaniechania lekarza z powstałą u niego szkodą. W orzecznictwie sądowym podkreśla się bowiem, że ustalenie skutków pewnych w tzw. procesach lekarskich, praktycznie byłoby często niemożliwe, gdyż związki zachodzące w dziedzinie medycyny są skomplikowane i nie da się ich sprowadzić do prostego wynikania jednego zjawiska z drugiego (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2012 r., IV CSK 245/11, LEX nr 1164750). Wystarczy więc, by występujące powiązania cechował odpowiednio wysoki stopień prawdopodobieństwa, umocowany w okolicznościach sprawy doświadczeniem, zasadami wiedzy i regułami logicznego rozumowania (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2007 r., II CSK 285/07, LEX nr 490418).

Na marginesie należy wskazać, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W związku z tym pacjent może skutecznie dochodzić odszkodowania za błąd lekarski w terminie trzech lat od daty ujawnienia się skutków błędu lekarskiego, nie później jednak niż w okresie dziesięciu lat od popełnienia tego błędu przez lekarza. Po tym czasie roszczenie o odszkodowanie z tego tytułu może się przedawnić (co uniemożliwia co do zasady jego przymusowe dochodzenie).

Reasumując, nienależyte wykonywanie przez lekarza obowiązków w zakresie procesu leczenia pacjenta, od czynności diagnostycznych po wybór metody i sposobu leczenia, może rodzić prawo pacjenta do odszkodowania, jeśli można zarzucić lekarzowi podjęcie czynności niezgodnej z nauką medycyny w zakresie dla niego dostępnym, której towarzyszy umyślność lub niedbalstwo. Jednocześnie, zakres należnego pacjentowi odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej mu nienależytym wykonywaniem obowiązków lekarza może być szeroki i obejmować zarówno odszkodowanie rzeczowe, jak i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę fizyczną i psychiczną. Odszkodowanie za błąd lekarski, jak każde roszczenie o charakterze majątkowym ulega jednak przedawnieniu, przez co jego ewentualne (przymusowe) dochodzenie jest ograniczone ustawowym terminem.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
-
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:
- telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,
- on-line: za pośrednictwem strony zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Podoba Ci się to, co robimy?

Wspieraj Stowarzyszenie SURSUM CORDA przez wpłaty online. Dzięki Tobie możemy czynić dobro każdego dnia! 

Niepoprawny numer telefonu
Wiadomość została wysłana na twój nr.
Dziękujemy za pomoc.
×
Skip to content