Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

Zasady realizacji

Z przykrością informujemy że z  powody braku zainteresowania ze strony potencjalnych wolontariuszy pracą w Programie Starszy Brat Starsza Siostra program został zamknięty i jest nie realizowany.

 

Program skierowany jest do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którym trudno jest znalezć szczęśliwe dzieciństwo. Ma na celu dobro dziecka, jego rodzinę i jego przyszłość. Program jest sprawdzoną i efektywną formą oddziaływań profilaktycznych opartą na zasadzie mentoringu planowanego.
W Stanach Zjednoczonych Program funkcjonuje od 100 lat, w Polsce jest realizowany już w wielu ośrodkach. Był przedmiotem wielokrotnych badań i posiada wypracowane zasady i standardy.


"Starszy Brat - Starsza Siostra" to pierwsza w Nowym Sączu formuła pozainstytucjonalnych działań pomocowych realizowanych w naturalnym środowisku dziecka - w rodzinie. To nie potrzebujące dziecko zgłasza się do instytucji, lecz przeszkolony i przygotowany wolontariusz przychodzi do niego do domu.


Odbiorcami Programu są dzieci w wieku szkoły podstawowej z terenu Miasta Nowego Sącza, a spotykającymi się z nimi starszymi braćmi i siostrami przeszkoleni i zweryfikowani licealiści i studenci w wieku 17 - 25 lat.


Wolontariusz spotyka się z dzieckiem przez co najmniej jeden rok szkolny, co najmniej raz w tygodniu w wymiarze minimum dwóch godzin - tworząc tym samym trwałą i osobistą więz z dzieckiem. Dostarcza pozytywnych wzorców zachowania, pomaga w nauce, uczy zdrowego życia, rozwija wspólnie z dzieckiem zainteresowania, uczy poprawnego komunikowania się, odwiedza z dzieckiem ciekawe miejsca, pomaga planować, ukazuje jak spędzać wolny czas. Jest swoistym opiekunem-przyjacielem.
Wolontariusz prowadzi także pamiętnik, gdzie krótko zapisuje swoje obserwacje, jak spędzał z dzieckiem czas. Dodatkowo uczestniczy w Grupach Wsparcia dla wolontariuszy, prowadzonych przez pedagoga i psychologa, gdzie planowana jest praca, dyskutowane trudności i rozwijana wiedza oraz umiejętności wychowawcze.


Zadaniem Programu jest wspierać dziecko i tym samym rodzinę, a nie zastępować ją. Dlatego zanim dojdzie do utworzenia pary "wolontariusz-dziecko" prowadzone są rozmowy zarówno z rodzicami, jak wolontariuszem i dzieckiem. Dopiero gdy wszystkie strony zostaną przygotowane i zaakceptują zasady Programu dochodzi do podpisania trójstronnego kontraktu - umowy.
Funkcjonowanie pary od samego początku jest monitorowane przez koordynatora.


 
Zasady i obowiązki
w Programie Starszy Brat - Starsza Siostra

 
 

DZIECKO
(Młodszy Brat - Młodsza Siostra)

 • Wyrażam zgodę na udział w Programie Starszy Brat - Starsza Siostra.
 • Obiecuję spotykać się z wolontariuszem regularnie w ustalonym terminie i czasie.
 • Będę usprawiedliwiać nieobecność na spotkaniu lub będę informować wcześniej o tym, że nie mogę w nim wziąć udziału.
 • Chcę spędzać z moim "starszym rodzeństwem" czas wolny; chcę uczyć się spędzać ten czas aktywnie i ciekawie.
 • Gdy będę miał kłopoty w nauce poproszę "starszego brata, starszą siostrę" o pomoc.
 • Nie będę prosił o pozwolenie na zabranie na spotkania moich przyjaciół, braci czy sióstr.
 • Będę informował Rodziców o spotkaniach ze "starszym bratem, starszą siostrą" oraz o tym, co robimy na spotkaniach.
 • Nie będę oczekiwał, że mój "starszy brat, starsza siostra" będzie kupować mi prezenty czy upominki.
 • Zapytam swojego "starszego brata, starszą siostrę" czy mogę dzwonić do niego do domu. Jeśli się zgodzi, będę uważał na porę dnia i częstotliwość telefonów.
 • Jeśli wynikną jakiekolwiek problemy z moim "starszym bratem, starszą siostrą" powiem o tym rodzicom i poinformuję opiekuna Programu.

  

RODZICE / OPIEKUNOWIE

 • Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Programie Starszy Brat - Starsza Siostra.
 • Zgadzam się, aby do dziecka przychodził przynajmniej raz w tygodniu wolontariusz, pomagał w nauce, spędzał aktywnie i ciekawie z nim czas.
 • Będę pozwalał, aby dziecko wychodziło z wolontariuszem w umówionym czasie i w uzgodnione miejsce. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjścia wolontariusza z dzieckiem poza dom nadal ponoszę odpowiedzialność za swoje dziecko.
 • Nie będę za karę zabraniał widywać się ze "starszym bratem, starszą siostrą".
 • Rozumiem, że relacja pomiędzy dzieckiem a wolontariuszem jest w założeniu relacją jeden-na-jeden. Dlatego nie będę zachęcał pozostałego rodzeństwa do uczestniczenia w ich spotkaniach.
 • Nie będę prosił wolontariusza o osobiste przysługi.
 • Nie będę wymuszał na wolontariuszu darmowej opieki nad dzieckiem pod moją nieobecność.
 • Będę interesował się spotkaniami dziecka z wolontariuszem, będę rozmawiał o spotkaniach z dzieckiem oraz z wolontariuszem.
 • Zobowiązuję się współpracować z koordynatorem Programu oraz z wolontariuszem.
 • Będę kontaktował się z koordynatorem Programu, jeśli wyniknie jakiś problem.

  

WOLONTARIUSZ
(Starszy Brat - Starsza Siostra)

 • Chcę wziąć udział w Programie i jako wolontariusz występować w roli "starszego rodzeństwa".
 • Rozumiem, że stałe widywanie się z moim "młodszym bratem, młodszą siostrą" jest jedną z najważniejszych rzeczy, które mogę zrobić jako "starszy brat, starsza siostra", dlatego też będę spotykał(a) się z nim przynajmniej raz w tygodniu. Ewentualną nieobecność będę komunikować odpowiednio wcześniej.
 • Zdaję sobie sprawę, że tylko systematyczne i długotrwałe wsparcie dziecka może w sposób istotny zmienić jego zachowanie. Dlatego zobowiązuję się do opieki nad "młodszym bratem, młodszą siostrą" co najmniej przez jeden rok. Nie przerwę realizacji Programu bez ważnego powodu.
 • Rozumiem, że relacja pomiędzy mną a "młodszym bratem, młodszą siostrą" jest w założeniu relacją jeden-na-jeden. Dlatego nie będę włączać innych ludzi w nasze spotkania czy wycieczki.
 • Będę spędzać z dzieckiem czas wolny i uczyć je aktywnego i ciekawego spędzania tego czasu. Będę przekazywać dziecku tylko pozytywne wzorce zachowań.
 • Będę pomagać dziecku w nauce.
 • Będę informować rodziców dziecka o naszych spotkaniach. Przed planowanym wyjściem poza miejsce zamieszkania dziecka uzyskam ich aprobatę.
 • Rozumiem, że dowiem się osobistych informacji o moim Małym Przyjacielu i członkach jego rodziny. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy o dziecku i jego rodzinie. Nie będę rozmawiać o tych informacjach ani przekazywać je innej osobie, z wyjątkiem koordynatora Programu i prowadzącego Grupę Wsparcia.
 • Wszystkie problemy dotyczące dziecka będę zgłaszać opiekunowi grupy i wspólnie z nim je rozwiązywać.
 • Nie będę angażować się w problemy rodziny dziecka.
 • Zobowiązuję się do uczestnictwa w spotkaniach Grupy Wsparcia oraz w ewentualnych indywidualnych spotkaniach z prowadzącymi.
 • Będę wcześniej usprawiedliwiać ewentualne nieobecności na w/w spotkaniach.
 • Będę zdawać relacje ze spotkań z dzieckiem podczas Grupy Wsparcia i w rozmowach z Koordynatorem.
 • Będę prowadzić "Pamiętnik wolontariusza", gdzie będę notować kiedy i jak spędzam czas z dzieckiem oraz krótko notować swoje spostrzeżenia o zachowaniu i rozwoju dziecka.

  

KOORDYNATOR PROGRAMU
(pracownik Programu)

Program "Starszy Brat - Starsza Siostra" jest realizowany na terenie Miasta Nowego Sącza przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA, a bezpośrednio przez koordynatora Programu - pracownika Stowarzyszenia.
Koordynator, oprócz obowiązków wynikających z nadzorowania i prowadzenia projektu, przyjmuje na siebie obowiązek:
 • Przedstawić rodzicom (opiekunom), dziecku oraz wolontariuszowi cele i zadania Programu.
 • Wybrać, zweryfikować i nadzorować wolontariuszy, ich relację z dzieckiem.
 • Przeprowadzić odpowiednie wywiady środowiskowe dotyczące dziecka, rodziców i wolontariusza.
 • Na podstawie zebranych danych powołać pary wolontariusz-dziecko, przedstawić dziecko, wolontariusza i rodziców sobie nawzajem jako uczestników Programu.
 • Ustanowić i utrzymywać regularne kontakty i monitorowanie wśród wszystkich trzech stron związków.
 • Powołać Grupy Wsparcia dla wolontariuszy zaangażowanych w Program, prowadzone przez kompetentne osoby oraz nadzorować ich działanie.
 • Pomagać uczestnikom Programu w budowaniu troskliwej, wspierającej i kształcącej relacji.
 • W odpowiednim czasie zakończyć działalność związku i ocenić osiągnięte rezultaty.

 
  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |