Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

SłowniczekDzień Wolontariusza
(Międzynarodowy) - obchodzony jest 5 grudnia, ustanowiony rezolucją Zgromadzenia
Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności
w celu niesienia pomocy innym. To również wyjątkowa data w codziennej pracy Centrów Wolontariatu. Tego dnia w wielu miejscach skupiających i zrzeszających wolontariuszy odbywają się imprezy okolicznościowe i spotkania będące swego rodzaju podziękowaniem za ich trud i poświęcenie włożone w służbę drugiemu człowiekowi.

Fundacja - organizacja pozarządowa, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel (dobroczynny, kulturalny).

NGO (non-govermental organization), trzeci sektor, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit - to ogół organizacji działających społecznie i nie dla zysku. Organizacje te cechuje niezależność od rządu (zazwyczaj także apolityczność), działalność nie nastawiona na zysk, ich działalność jest w znacznym stopniu oparta na działaniu ochotników, czyli wolontariacie. Działają one na rzecz dobra publicznego.

Organizacja pożytku publicznego (OPP) - organizacja pozarządowa realizująca zadania pożytku publicznego, wymieniona w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie każde stowarzyszenie czy fundacja posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego - należy spełnić surowe kryteria, m.in. przejrzystości działania i finansowania. Na rzecz OPP można przekazywać 1% podatku od osób fizycznych. Nasze Stowarzyszenie SURSUM CORDA posiada status OPP - nr KRS 20382.

Organizacja Przyjazna Wolontariuszom - organizacja pozarządowa, instytucja publiczna działająca w różnych obszarach życia społecznego na rzecz swoich beneficjentów potrzebujących wsparcia zarówno w rozwoju potencjału, zdolności i zainteresowań, jak i w sytuacjach kryzysowych; przygotowana do kontaktów z wolontariuszami, posiadająca koordynatora ich pracy. Właśnie tak funkcjonujące organizacje i instytucje, w których wolontariusze chcą pracować i czują się w nich dobrze zasługują na szczególne wyróżnienie.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument, który po raz pierwszy w sposób kompleksowy ujmuje w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Dokument regulujący kwestie wolontariatu w Polsce. W pełnym brzmieniu nazwa dokumentu to: "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Dział III Ustawy zawiera regulacje określające m.in.: kto może korzystać ze świadczeń wolontariuszy, jakie prawa przysługują wolontariuszom, jakie obowiązki ma korzystający względem wolontariusza.
Przytoczone powyżej akty prawne i dokumenty wydają się porządkować na dzień dzisiejszy coraz popularniejsza formę aktywności społecznej w naszym kraju. Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003 r z wyjątkiem art.5 ust.1 pkt.1 i ust.4.art. 11-34 oraz art. 35.ust2.pkt 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Przepisy wprowadzające ustawę weszły w życie 29 czerwca 2003 r z wyjątkiem art. 3 i 4 art. 6 - 14 art. 16 -19 oraz art.21-23, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w miejscach które definiuje "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
 
  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |