Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl




newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

Jak zostać wolontariuszem ???



Jeżeli:
  • posiadasz chęć bezinteresownego niesienia pomocy
  • nie przechodzisz obojętnie obok ludzkiego cierpienia
  • poszukujesz w swoim życiu dodatkowych źródeł satysfakcji
  • myślisz o innych
  • posiadasz niewykorzystane zasoby energii, jesteś twórczy i masz pomysły
  • pragniesz zmieniać świat na lepszy
  • cechuje Cię wytrwałość
  • chętnie nawiązujesz nowe kontakty
  • chcesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia
  • jesteś uczniem klasy siódmej, ósmej, licealistą lub studentem

 

Przyjdź ! Czekamy właśnie na Ciebie ! 


Spotkania dla kandydatów na wolontariuszy:
codziennie  w  godz. 08.00 - 16.00
"Strych Wolontariusza" - czyli pomieszczenia nad naszym biurem
ul. Lwowska 11, Nowy Sącz (wejście od ul. Zakościelnej) 

Koordynator ds. wolontariatu:
Halina Rams, tel. kom. 501 316 271; e-mail: hrams@sc.org.pl

 



Jeśli jesteś spoza Nowego Sącza:
sprawdź czy działa w Twojej miejscowości lub okolicy nasz Klub Wolontariatu



      


 



 

Odpowiedzi na ważne pytania



Czy mam jeszcze wolny czas?
Zastanów się, czy w natłoku zajęć, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki. Lepiej powiedzieć, że ma się czas w czwartek popołudniu, niż że ma się dużo wolnego czasu.

Co chcę robić?
Określ, jaki rodzaj i forma zajęć by Cię interesowała. Czy chcesz wykorzystywać swoje doświadczenie zawodowe albo umiejętności, np. w zakresie księgowości, marketingu albo języka angielskiego? Czy wolisz zająć się zupełnie czymś innym? Czy wolisz pracować z osobami indywidualnie, np. pomagać osobie starszej, czytać osobie niewidomej lub uczestniczyć w terapii dziecka autystycznego? A może chcesz pracować w grupie, np. w domu pomocy społecznej, przedszkolu integracyjnym? Jeśli nie chcesz pracować z bezpośrednio z ludźmi, to masz możliwość pomocy w pracach biurowych, tworzeniu stron internetowych, projektowaniu materiałów promocyjnych, kampaniach dobroczynnych. Odpowiedzi na te pytania ułatwią Ci poszukiwanie właściwego miejsca, w którym Twoja pomoc będzie z korzyścią dla obu stron.

Jak szukać miejsca pracy?
Przyjdź na spotkanie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA - dowiesz się gdzie i co można robić, jakie trzeba spełnić wymagania, czego można się nauczyć. Z pewnością spośród propozycji wybierzesz coś, co będzie Ci odpowiadało. Koordynator Centrum pomoże podjąć Ci właściwą decyzję.

Gdzie wolontariuszom pracować nie wolno?
Zgodnie z ustawą o wolontariacie, wolontariusze nie mogą być zatrudnieni w podmiotach gospodarczych (spółki) oraz uczestniczyć w prowadzonej przez podmioty publiczne działalności gospodarczej (np. gospodarstwach pomocniczych ministerstw, w drukarni urzędu miasta, która jest prowadzona w formie działalności gospodarczej, itp.).

Ustawa nie reguluje zasad pracy na rzecz osób indywidualnych. Pomagać można, oczywiście, w każdej sytuacji, jednak zgodnie z ustawą osoba taka nie jest nazywana wolontariuszem. Aby skorzystać z dobrodziejstw ww. ustawy należy świadczyć pomoc osobom indywidualnym za pośrednictwem organizacji/instytucji, np. naszego stowarzyszenia.

 





Kto może być wolontariuszem?
Wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych.

Kto może korzystać ze świadczeń wolontariuszy?
Wolontariusze mogą być angażowani przez:
a. Organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia i fundacje), inne podmioty, które zgodnie z ustawą prowadzą działalność pożytku publicznego,
b. Organy administracji publicznej oraz jednostki podległe lub przez nie nadzorowane, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Ustawa nie przewiduje możliwości angażowania wolontariuszy przez podmioty gospodarcze.

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu
Wolontariusz pracuje w organizacji na podstawie i w oparciu o porozumienie zawarte z organizacją. Porozumienie powinno określać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni, porozumienie musi mieć formę pisemną, co tym samym oznacza, że dla porozumień krótszych wystarczy forma usta. Jednakże zawsze na żądanie wolontariusza porozumienie musi zostać potwierdzone na piśmie.

Prawa i obowiązki wolontariusza
Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania. Powinien także dokładać należytej staranności w trakcie wykonywania swoich zadań w stosunku do osób fizycznych, na rzecz których świadczy swoją pomoc. Musi również dbać o majątek powierzony mu przez organizację (np. sprzęt powierzony mu do wykonywania zadań) oraz majątek organizacji (np. sprzęt biurowy), jeżeli świadczy swoją pracę w lokalu stowarzyszenia lub fundacji.
Wolontariusz w trakcie, lub po zakończeniu świadczenia na rzecz organizacji, może zażądać od organizacji wydania mu pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy. Opinia różni się od zaświadczenia tym, że oprócz opisu świadczenia jakie wykonywał wolontariusz, zawiera ocenę jego pracy oraz jego postawy i predyspozycji zawodowych.

Prawa i obowiązki organizacji korzystającej z pracy wolontariusza
Każda organizacja angażująca wolontariuszy ma obowiązek poinformować go o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem danego świadczenia, jak również o sposobie ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami. Ma ona również obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej - na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.
Ponadto organizacja ma obowiązek pokrywania kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza na zasadach dotyczących pracowników. Jednakże wolontariusz może się zrzec tego uprawnienia podpisując oświadczenie o zwolnieniu organizacji z tego obowiązku.
Nie obowiązkiem, lecz dobrowolnym wyborem organizacji jest pokrywanie innych kosztów związanych z praca wolontariuszy, np. kosztów szkoleń itp.
Organizacja ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli wykonuje on swoje świadczenia w okresie do 30 dni.
Organizacja może oczekiwać od wolontariusza lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby zajmującej się organizacją pracy dla wolontariuszy oraz działania w zgodzie z zawartym porozumieniem.
Organizacja angażująca wolontariuszy ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić stałą dostępność tych informacji np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze organizacji lub zamieszczenie ich na swoich stronach internetowych.

Czy wolontariusz podlega ubezpieczeniu?
Ustawa przewiduje możliwość zgłoszenia wolontariusza do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli wolontariusz nie jest ubezpieczony z innego tytułu.
Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziły zmiany w ustawie z dnia 27 września 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, dając wolontariuszom takie same prawa, jak pracownikom korzystającym z przepisów ustawy wypadkowej. Jak wynika z przepisów ustawy o wolontariacie, wolontariusz, który zawarł z instytucją porozumienie na czas określony dłuższy niż 30 dni (do 30 dni należy ubezpieczenie NNW wykupić w towarzystwie ubezpieczeniowej) ma pełne prawo do korzystania z zapisów ustawy wypadkowej. Organizacja nie ponosi żadnych kosztów, ten obowiązek przyjmuje na siebie państwo.
W razie wypadku należy jego fakt zgłosić do lokalnego oddziału ZUS-u i "poddać się" obowiązującej procedurze. Zgłoszenia wypadku odbywa się poprzez wypełnienie karty wypadkowej i załączenie porozumienia z wolontariuszem oraz przesłanie tych dokumentów do ZUS-u.
Nie jest potrzebne wcześniejsze zgłoszenie faktu zawarcia porozumienia do ZUS-u.

 



 

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 2 , miesiąc 29 , rok 508  |   Ostatnia aktualizacja: 09-12-2019   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |