Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 

Misja

Stowarzyszenie SURSUM CORDA (z łac. "w górę serca") realizuje działania, które uczą samodzielności, rozwijają postawę wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz odpowiedzialności za innych i siebie - dajemy wędkę, a nie rybę. Tworzymy warunki do wzajemnego pomagania, w klimacie zaufania, przejrzystych zasad i konsekwencji.

 • pracujemy z młodzieżą, która chce być aktywna, chce się rozwijać i chce zdobywać nowe doświadczenia
 • promujemy i rozwijamy ideę wolontariatu, jako konkretną i wymierną formę społecznego zaangażowania
 • wspieramy dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez uczenie zaradności i rozwijanie osobistych potencjałów
 • umożliwiamy resocjalizację osobom, które chcą zmienić swoje życie
 • świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • inspirujemy do działania, stawiając na efektywne rozwiązaniaJak działamy?

Stowarzyszenie SURSUM CORDA powstało w 2000r., w środowisku osób mających wcześniejsze, kilkuletnie, osobiste doświadczenie pracy wolontarystycznej. Jesteśmy organizacją pozarządową, nie zajmujemy się polityką, nie działamy dla zysku. Od 2004r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Opieramy się na wysokich kwalifikacjach członków i doświadczonych współpracownikach. Stosujemy nowoczesne technologie, przemyślane strategie, jesteśmy otwarci na zmiany. Rozliczamy się z osiągniętych rezultatów. Dzięki temu działamy profesjonalnie, szanując jednocześnie godność drugiego człowieka.
         


 

Stowarzyszenie realizuje swój cel wszystkimi prawnie dostępnymi środkami, a szczególnie przez:

 • organizowanie i prowadzenie ośrodków: opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, postpenitencjarnych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych oraz terapeutycznych;
 • inicjowanie, realizowanie oraz koordynowanie form opieki, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży;
 • stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością Stowarzyszenia;
 • inicjowanie i wspieranie współpracy z rodzinami osób znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia;
 • wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii;
 • zapobieganie powstawaniu lub rozprzestrzenianiu się trudnych sytuacji życiowych oraz pomoc osobom już znajdującym się w takich sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy;
 • niesienie pomocy i wsparcia, celem readaptacji osób uwikłanych w alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, niedostosowanych społecznie, ubogich, bezrobotnych, opuszczających ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, karne, etc.;
 • realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno-wychowawczych;
 • organizowanie i udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży;
 • działalność turystyczno-sportowo-rekreacyjną;
 • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 • promocję programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie zagrożenia sektami i grupami kultowymi;
 • wychowywanie w duchu patriotyzmu i kultywowanie tradycji;
 • systematyczną formację intelektualną i duchową członków Stowarzyszenia;
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
 • współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą;
 • prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, edukacyjnej, naukowej i badawczej;
 • współpracę z mediami;
 • prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzenie niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w obowiązujących przepisach oświatowych.

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 4 , miesiąc 71 , rok 1413  |   Ostatnia aktualizacja: 31-03-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |