Ta witryna używa cookies. Zamknij
Na RatunekWolontariatWypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjegoFESTYN RODZINNY - oferta animacyjna dla dzieciŚlub z sercem
KRS 0000020382


Nasz profil na Naszej Klasie


Pomóż - wpłaty online:
Płatności.pl
newsletter


Kryszta-y Soli Otrzymaliśmy Nagrodę Kryształy Soli - dla najlepszej organizacji pozarządowej w Woje- wództwie Małopolskim, w kategorii polityka społeczna
Ziarnko Gorczycy ZIARNKO GORCZYCY za wyzwalanie dobra w ludziach, za profesjona- lizm i uczciwość, usta- nawianie wysokich standardów w pracy org. pozarządowych
Amicus HominumAMICUS HOMINUM dla Małgosi Wróbel za projekt „Chata”


Strona zgodna ze standardem XHTML 1.0 Transitional

 
Sądeckie Centrum Mediacji
przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA

 
 
 

Mediacja czyni cuda – gasi ogień kłótni, łagodzi obyczaje, bywa nawet, że wrogów zmienia w sprzymierzeńców. Trzeba tylko chcieć rozmawiać zamiast bić się – w sensie dosłownym i w przenośni. 

Jeśli skłóceni ze sobą Jan Kowalski i Józef Nowak powierzą rozstrzygnięcie sporu sądowi - ich wojna potrwa ok. 540 dni (tyle wynosi średni czas trwania procesu sądowego).

Jeśli zaś zdecydują się na mediacje – ich spór może zakończyć się ugodą w ciągu kilkunastu dni. Wybór polubownego rozwiązania sporu jest też wielokrotnie tańszy. Co bardzo ważne – większość spraw prowadzonych przez mediatorów kończy się ugodą. Warto? Warto! Przecież gdy zapada sądowy wyrok – wrogowie zwykle nadal pozostają wrogami i nie zawsze - nawet strona wygrywająca proces - jest usatysfakcjonowana z wyroku...

Gdyby polskie sądy nie były zasypywane olbrzymimi ilościami spraw (w 2015r. ponad 15 mln spraw) dotyczących sąsiedzkich wojen o przysłowiową miedzę, rodzinnych kłótni o spadek lub o opiekę nad dziećmi, sporów ludzi biznesu i kłótni przedstawicieli świata polityki – mogłyby znacznie szybciej zamykać postępowania naprawdę ważne dla nas wszystkich. 

To możliwe, pod warunkiem, że polubimy mediacje, tak jak lubią je nasi europejscy sąsiedzi lub Amerykanie (w USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie). Cywilizowany świat woli mediacje nie tylko dlatego, że są szybsze i tańsze, zarówno dla państwa, jak i stron konfliktu. Również z tej przyczyny, że - w przeciwieństwie do procesu sądowego - w mediacji nikt nie przegrywa. Strony sporu wspólnie wypracowują warunki porozumienia, a w tej sytuacji też nikt nie chce się później od nich odwoływać. Apelacje od wyniku mediacji nie istnieją.

 


 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające zmiany w zakresie zasad prowadzenia mediacji. Zmiany te sprzyjają szybszemu i tańszemu rozstrzyganiu spraw.

 

Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację lub z wniosku o mediację przed wytoczeniem powództwa, albo z postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Mediacje przed pierwszą rozprawą

Od 1 stycznia 2016 pozew do sądu musi być poprzedzony podjęciem próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.). Z praktyki sądów wynika, że brak informacji w pozwie o podjętej próbie mediacji oraz brak wyjaśnienia przyczyn niepodjęcia próby mediacji skutkuje zwróceniem pozwu z powodu braków formalnych. 

Dodatkowo, przed pierwszą rozprawą przewodniczący ma obowiązek dokonania oceny potencjału mediacyjnego sprawy.

Walorem skorzystania z mediacji i rozstrzygnięcia sporu (zawarcia ugody mediacyjnej) na tym etapie, jest całkowity zwrot opłaty sądowej od pozwu lub uiszczonej przez pozwanego opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty.

Mediacje w trakcie postępowania sądowego

Sąd ma obowiązek w każdym stanie postępowania nakłaniać strony do mediacji i pouczać o możliwości ugodowego załatwienia sprawy, w szczególności w drodze mediacjiO mediację każda ze stron może także samodzielnie zawnioskować na dowolnym etapie postępowania sądowego, nawet więcej niż jeden raz w toku postępowania. Często możliwość polubownego zakończenia sporu pojawia się na dalszym etapie, np. w wyniku refleksji po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Skorzystanie z mediacji w trakcie postępowania sądowego (czyli z tzw. mediacji sądowej) nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami w naszym ośrodku, zaś w przypadku rozstrzygnięcia sporu (zawarcia ugody mediacyjnej) dodatkowo pojawia się korzyść w postaci zwrotu 75% opłaty sądowej od pozwu lub uiszczonej przez pozwanego opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty.

 

Odmowa udziału w mediacji może rodzić konsekwancje finansowe

Zgodnie z art. 103 §1 kpc „sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem”, a w art. 103 §2 kpc wskazano, że „przepis §1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.”.

Tak więc w wyniku odmowy przystąpienia do mediacji może nastąpić, niezależnie od wyniku roztrzygnięcia sporu sądowego, zasądzenie kosztów procesu od tej strony, która nie chciała wziąć udziału w mediacji. Jak widać, może to dotyczyć także strony, która wygra spór sądowy.

 

Dlaczego warto korzystać z mediacji ?

Na koszta sądowe składa się: wpisowe, wszelkie ekspertyzy, koszt adwokatów, czas oraz zdrowie. Większość biorących udział w procesie sądowym wie, jak wysokie ponosi koszta związane ze stresem. Warto zatem poznać zalety mediacji:

1. Mediacją mogą zostać objęte spory na każdym etapie: te które już trafiły do sądu (wystarczy taki wniosek złożyć sędziemu) oraz te, które są na etapie przygotowawczym.

2. Mediacje są poufne, bezstronne i neutralne. Rozmowy o trudnych sytuacjach odbywają się w kameralnej atmosferze, za zamkniętymi drzwiami, z zachowaniem pełnej poufności, bez osób trzecich.

3. Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wypracowanie porozumienia do 3 miesięcy (tyle czasu przeznacza na nie maksymalnie sąd, chyba, że strony poproszą o wydłużenie tego okresu). Zatem dzięki mediacji rozwiązanie sprawy może nastąpić w ciągu kilku tygodni, a nie wielu miesięcy, czy lat. Z naszego doświadczenia wynika, że do zawarcia ugody zwykle dochodzi po 2-4 spotkaniach, a 70% spraw kończy się zawarciem ugody.

4. Mediacja nie wymaga obecności adwokatów, gdyż mediator dba o zachowanie równowagi stron. Podczas mediacji nikt nikogo nie ocenia. Nadal jednak strony mają prawo na każdym etapie mediacji korzystania z porad swoich adwokatów. Z doświadczenia rzadko jest taka potrzeba, ewentualnie pojedyncze konsultacje wyjaśniające prawne aspekty decyzji - oszczędność pieniędzy.

5. Mediacja nie wymaga korzystania z usług ekspertów, rzeczoznawców majątkowych, czy wycen innego typu, jeśli strony są w stanie ustalić wspólnie wartość przedmiotu sporu - daje to olbrzymią oszczędność pieniędzy.

6. Koszty sądowego postępowania mediacyjnego:

  • jeżeli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, zwracane jest 75% opłaty sądowej (np. z 1.000 zł w sprawie o rozwód, czy z 5% opłaty od wartości sporu), którą zapłaciła strona wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli dojdzie do pojednania przed sądem pierwszej instancji i cofnięcia pozwu, następuje zwrot 100% opłaty sądowej. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem drugiej instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji
  • w pozostałych sytuacjach koszty mediacji są zaliczone do kosztów procesu
  • jeśli sąd podejmie na wniosek strony decyzję o zwolnieniu z kosztów sądowych - koszty mediacji pokryje skarb państwa
     
  • w sprawach prywatnych (pozasądowych) koszty mediacji ponoszą obie strony solidarnie

7. Wspólne wypracowanie ugody daje również stronom konfliktu większą satysfakcję osobistą, psychologiczną, rokując na przyszłość lepszą jakość kontaktów, jeśli z przyczyn rodzinnych czy biznesowych będą niezbędne.

8. Wypracowana wspólna ugoda stron ma charakter wygrany/wygrany, a nie jak często ma to miejsce w wyniku rozprawy sądowej: wygrany/przegrany lub przegrany/przegrany.

9. Wygrana dotyczy nie tylko dóbr będących podstawą konfliktu, ale też osobistej satysfakcji, jaką zyskują strony dochodzące razem do porozumienia. Wygrana dotyczy wzrostu wzajemnego szacunku, zrozumienia wzajemnych potrzeb oraz zwiększa szanse na konstruktywny kontakt przyszłości, np. dalszą współpracę kontrahentów itp.

10. W przeciwieństwie do procesu sądowego, podczas mediacji strony zachowują prawo decydowania o jej wyniku. Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające decyzje.

11. Mediację można przerwać na każdym etapie jej trwania.

12. Pisemna ugoda zawarta przed mediatorem, ma - po jej zatwierdzeniu przez sąd - moc prawną wyroku sądowego, jest natychmiast prawomocna i wykonalna (może podlegać egzekucji). Zatwierdzenie ugody przed sądem jest zwolnione z opłaty.

13. W przypadku ugody ws. rozwodu można w niej zastrzec brak winy po którejkolwiek ze stron.

 Kontakt  |  Mediatorzy SCM  |  Cennik mediacji pozasądowych

 


 

Co to jest mediacja ?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu, na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora.
 
Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając żadnego rozwiązania - w wypracowaniu satysfakcjonującego i akceptowalnego przez strony porozumienia.
 
Mediacje mogą być stosowane w sprawach rodzinnych (ustalenie zasad opieki nad dzieckiem, alimenty, plan wychowawczy), cywilnych (rozwód, separacja, podział majątku), gospodarczych, karnych i nieletnich.
We wszystkich tych obszarach mediatorzy Sądeckiego Centrum Mediacji prowadzą postępowania na wniosek Sądu (mediacje sądowe) oraz na wniosek stron (mediacje pozasądowe).
 
 

Dlaczego w Polsce mediacje są wciąż znacznie mniej popularne niż na Zachodzie Europy i w USA ?

Sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Mieczysław H. Kamiński, stwierdza że na taki stan rzeczy składają się prawdopodobnie dwie przyczyny: wciąż niewielka wiedza Polaków o tym, że spory można rozwiązywać polubownie i niestety nasze narodowe przywary, między innymi awanturnictwo.

- Mentalność wydaje się być w tym przypadku bardzo ważna. Mediacja musi być dobrowolna, a tymczasem jeśli konflikt jest już zaogniony, ludzie są już na sali sądowej i usłyszą propozycję mediacji, często reagują buntem, postawą: „proszę mi to tutaj i teraz rozstrzygnąć”. Dlatego trzeba robić wszystko, aby rozpoczynać mediacje zanim sprawa trafi na wokandę i aby przekonywać do ugodowych rozwiązań nie tylko dorosłych, ale i młodzież, która niebawem dorośnie – mówi. Może wówczas zbliżymy się z odsetkiem spraw rozwiązanych ugodowo do europejskich sąsiadów.

Sędzia Kamiński przekonuje, że rezygnacja z dążenia do sądowej konfrontacji niesie z sobą same pozytywy:
- Przede wszystkim mediacje kończą spór. Spór przestaje istnieć. Porozumienie osiągnięte w wyniku mediacji jest akceptowane przez obie strony, które wspólnie, przy pomocy mediatora wypracowały to porozumienie. Tymczasem z rozstrzygnięć sądowych często obie strony są niezadowolone. Polubowne rozwiązanie sporu jest też korzystniejsze wizerunkowo, bo lepiej i łatwiej wycofać się w toku mediacji z niektórych roszczeń, niż czuć się pokrzywdzonym gdy w sądzie zapadnie wyrok inny niż by się chciało usłyszeć.

Co ważne – mediacje nie muszą być równoznaczne z konfrontacją zwaśnionych osób. Po to właśnie jest mediator, aby rozmawiając z każdą z nich z osobna, spełnił rolę rzecznika i życzliwego, bezstronnego doradcy wszystkich uczestników postępowania.

 

 


Co jeszcze warto wiedzieć o mediacjach ?


Zasady mediacji
mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu... więcej >> 

Przebieg mediacji
mediacje są prowadzone wg ściśle określonej procedury... więcej >>

Rola mediatora
Mediator jest trzecią osobą, akceptowaną przez obie strony, neutralną wobec stron i ich konfliktu. Mediator nie daje rozwiązań, jego zadaniem jest wspierać proces rozwiązywania konfliktu. Rolą mediatora jest... więcej >>

Korzyści z mediacji
Przede wszystkim jest tańsza, szybsza i może być bardziej satysfakcjonująca niż postępowanie sądowe. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie arbitralne rozstrzygnięcie sędziego, jest akceptowane i uznawane przez strony. Mediacja, która jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji... więcej >>

Kiedy mediacja
Mediacja może być pomocna we wszelkich spornych problemach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w ramach postępowań sądowych, jak i prywatnych - zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami.
Ma zastosowanie m.in. w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych oraz oświatowych... więcej >>

Kiedy mediacja nie jest możliwa
kiedy żadna ze stron nie bierze pod uwagę możliwości ugodowego załatwienia kwestii spornych, kiedy w rodzinie ma miejsce przemoc, kiedy jedna ze stron lub obydwie są uzależnione od alkoholu... więcej >>

Rodzaje mediacji
mediacje rodzinne, cywilne, gospodarcze, pracownicze, szkolno-oświatowe, karne, z nieletnim sprawcą czynu karnego... więcej >>

|   Wizyty: teraz 1 , dzisiaj 1 , miesiąc 116 , rok 1858  |   Ostatnia aktualizacja: 28-05-2020   |   Zgłoś błąd na stronie: mail   |